Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Avfallsföreskrifter och avfallsplan

Varje kommun är enligt Miljöbalken (15 kap 11§) skyldig att ha en renhållningsordning.

Renhållningsordningen består av två delar

1. Avfallsföreskrifter I föreskrifterna beskrivs de lokala bestämmelserna om hur avfallet ska hanteras och tas om hand i Upplands Väsby. Till avfallsföreskrifterna hör tillämpningsanvisningar som innehåller förtydliganden, kompletteringar och kommentarer till bestämmelserna i avfallsföreskrifterna. Ytterligare råd och anvisningar finns i "Handbok för avfallsutrymmen" som tagits fram lokalt för Upplands Väsby kommun.

2. Avfallsplanen sätter upp mål för avfallshanteringen fram till år 2020. Den är indelad i tre delmålsperioder. Vägledande för planen är att år 2020 ska avfallshanteringen i SÖRAB-kommunerna vara en del av ett hållbart samhälle där människan står i centrum. Avfallshanteringen ska ske med bästa möjliga resursutnyttjande och minsta möjliga miljöpåverkan. Det avfall som uppkommer ska vara en resurs och inte ett miljöproblem.  

Avfallsplanen är gemensam för kommunerna Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby och Vallentuna i samarbete med SÖRAB.

För andra delmålsperioden 2013-2016 fokuserar avfallsplanen på matavfallsinsamling, avfallsminimering, materialåtervinning och farligt avfall. De nya delmålen antogs av kommunfullmäktige i juni 2013.

Planen omfattar sådant avfall som kommunen ansvarar för, men även annat avfall som företag och producenter har ansvar för.

Åtta målområden är vägledande för avfallshanteringen

  • Människan i centrum
  • Kvalitet
  • Minska avfallets mängd
  • Minska avfallets farlighet
  • Öka återanvändningen
  • Öka materialåtervinningen
  • Energiutvinning
  • Deponering

Reviderade avfallsföreskrifter med tillämpningsanvisningar


Kommunfullmäktige antog reviderade avfallsföreskrifter med tillämpningsanvisningar den 14 september 2015. De gäller från och med den första oktober 2015.

Huvudsakliga förändringar

Följande betydande förändringar har gjorts:

• Ett avsnitt om hantering av växtavfall har tagits bort (tidigare § 9)

• Krav på utformning och rengöring av bottentömmande behållare har införts (7.4)

• De som väljer separat hämtning av matavfall får möjlighet att få sitt övriga kärl- och säckavfall hämtat var åttonde vecka om de så önskar utan dispens (8.1)

• Om fastighetsägen inte gjort något val hämtas brännbart hushållsavfall från en- och tvåfamiljshus varannan vecka (8.1)

• Kravet på tömning av fettavskiljare utökats till minst 4ggr/år (8.11)

• Kravet för dispens för kompostering av slam har ändrats så att det krävs anmälan till miljönämnden i stället för ansökan (10.4).

I förslaget till tillämpningsanvisningar införs krav på utformningen av bottentömmande behållare (7.4).

Definitionerna i bilagan har aktualiserats och förtydligats. I övrigt har även mindre redaktionella ändringar gjorts i syfte att öka läsbarheten och förståelsen och för att uppdatera hänvisningar till aktuell lagstiftning. I detta ingår flytt av text och hänvisningar till information eller att frågan hanteras av annat regelverk.


Sidansvarig: Helena Kjellsson
Senast uppdaterad 17 november 2016

Relaterad information

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besöksadress: Dragonvägen 86 • Telefonnummer: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster