Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Radon

Radon är en radioaktiv gas som kan finnas i inomhusluften eller i dricksvattnet. Radongas kan finnas i blå lättbetong, jord, berg och grundvatten. Lång tids vistelse i hög radonhalt kan på sikt ge upphov till lungcancer. För rökare är radon extra farligt. 

Riktvärde och gränsvärde

Halten radongas mäts i enheten Bequerel. Måttet 200 Bq/m3 luft är gränsvärde för nybyggda bostäder och riktvärde för befintliga. I vatten mäts radongashalten i Bq/liter. Gränsvärdet är 1000 Bq/liter.

Radonmätningar

Under vintersäsongen 1 oktober – 30 april kan småhusägare mäta radon. Mätningen tar minst två månader och måste därför påbörjas senast i slutet av februari.

Långtidsmätning

Långtidsmätning används för att uppskatta radongashaltens årsmedelvärde i en bostad. För bestämning av årsmedelvärde krävs enligt Strålsäkerhetsmyndigheten en mättid av minst 60 dagar och mätningen ska utföras inom eldningssäsong (1 oktober - 30 april). Mätning av radon i hus skall utföras med minst en dosa på varje våningsplan där det finns bostadsrum, dock minst 2 dosor totalt.

Korttidsmätning

En rådgivande korttidsmätning kan användas i rådgivande syfte, till exempel efter åtgärd samt vid köp eller försäljning av bostad. Korttidsmätning bör endast användas när tiden inte räcker till en långtidsmätning. Mätning ska pågå minst 7 dagar. Observera att en rådgivande korttidsmätning INTE ger årsmedelvärde.

Har du ytterligare frågor är du välkommen att kontakta miljökontoret via Väsby Direkt, tel 590 970 00.Företag som utför radonmätningar


MRM Konsult AB

Radonova

Radonanalys GJAB

Boverket

StrålsäkerhetsmyndighetenSidansvarig: David Lundqvist
Senast uppdaterad 23 maj 2017

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster