Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Bygglovhandlingar

Bygglovsansökan...

lämnas eller skickas till kontoret för samhällsbyggnad, se adress längre ned. Till ansökan, som görs på en blankett, ska oftast bifogas ritningar som redovisar hur du har tänkt dig bygget.

Ritningarna ska vara fackmannamässig utförda så att alla kan förstå vad du vill göra och helst i A3-format nedvikt till A4. Om ritningarna är större än A3-format ska en omgång av samtliga ritningar nedminskas till A3-format.

Vi behöver två exemplar av samtliga handlingar* – en omgång sparas för arkivering och en omgång får du tillbaka efter beslutet med en stämpel att de tillhör beslutet.

* Ritningar, kontrollplan, etc, förutom ansökningsblanketten där det räcker med ett ex.


Nedan finns exempel på fackmannamässig utförda ritningar:

Exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus
Exempelritningar för murar och markuppfyllnad
Exempelritningar för nybyggnad av plank
Exempelritning för nybyggnad av garage

Uppgifter om kontrollansvarig

Redan i bygglovsansökan ska uppgifter anges om vem som ska vara kontrollansvarig för projektet. Den kontrollansvariges uppgift är bland annat att biträda byggherren med att upprätta förslag till kontrollplan och att se till att kontrollplanen följs och att nödvändiga kontroller utförs. Kontrollansvarig ska också närvara vid tekniska samråd, besiktningar och andra kontroller samt närvara vid byggnadsnämndens arbetsplatsbesök. När byggarbetena är färdiga ska kontrollansvarig skriva ett utlåtande till byggherren och byggnadsnämnden som ska fungera som underlag till slutbesked.

Kontrollansvarig ska ha en självständig ställning i förhållande till den som utför den åtgärd som ska kontrolleras. Anmälan om kontrollansvarig kan göras på denna blankett.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontrollplan

För enklare projekt ska förslag till kontrollplan lämnas in redan i bygglovskedet.
På så sätt kan man få ett snabbt startbesked.

Exempel på enkla åtgärder:

  • Små ändringar i en- och tvåbostadshus, till exempel ny- och tillbyggnader upp till 15 kvadratmeter, inglasning av altan, växthus, takkupor.
  • Små ändringar i flerbostadshus eller verksamheter. Det kan röra ny- och  tillbyggnader upp till 20 kvadratmeter, enstaka inglasning av balkong, skärmtak, eldstad eller rökkanal.
  • Rivning av små byggnader där det inte förekommer miljöfarligt avfall.
  • Markåtgärder som är större än +/- 0,5 meter.

För åtgärder som inte listats ovan ska förslaget till kontrollplan lämnas in före det tekniska samrådet.

Via länken "Blanketter och informationsbladöppnas i nytt fönster" hittas några exempel på hur en kontrollplan kan se ut.

Nybyggnadskarta

Vid nybyggnad skall alltid en nybyggnadskarta upprättas. Nybyggnadskartan innehåller en del viktig information som behövs för granskningen. Den ska innehålla detaljplanenummer, tomtstorlek, marknivåer, anslutningspunkter, gatunivåer, eventuella u-område, servitut mm.
Utanför detaljplanelagt område kan det räcka med en förenklad nybyggnadskarta av typ C. Du kan beställa nybyggnadskarta med e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster eller blankettPDF. Den färdiga kartan skickas till sökanden, som sedan använder den som situationsplan i bygglovsansökan.

Situationsplan

Till- och nybyggnaden ska vara inritad på situationsplanen och byggnadens höjdläge och avstånd till tomtgränser ska vara angivna. Situationsplan skall alltid utföras på nybyggnadskarta vid nybyggnation. En situationsplan skall visa såväl husets placering på tomten som tomtens disposition.

Huvudritningar:

Fasadritningar

Vanligtvis har en byggnad fyra fasader, exempelvis en fasad mot söder, norr, öster och väster. Förutom den utvändiga väggen visar ritningen taket, fönster, dörrar, altaner, skorsten, trappor, ramper, takkupor med mera.

På fasadritningarna skall både befintliga och blivande marknivåer redovisas.

Skala 1:100.

Planritningar

En planritning visar byggnaden ovanifrån (ett horisontellt snitt) med rumsindelning, dörrar, fönster, skorsten, trappor, altaner, med mera. Varje våning visas separat, till exempel entréplan, övre plan och källarplan.

Skala 1:100

Sektionsritningar

En sektionsritning utgår från ett vertikalt snitt igenom byggnaden och visar golv, bjälklag, tak, skorsten, med mera.

Skala 1:100

Generellt för alla ritningar:

Ritningarna ska vara fackmannamässig utförda så att alla kan förstå vad du vill göra.
Läs mer och se exempel på flera olika fackmannamässiga ritningar via länken ovan.

Markplaneringsritning:

Ska visa byggnadens placering, markhöjder, marksektioner, uppfyllnader, murar, slänter och dyl. Skala 1:100 eller 1:200.

Medgivande från grannar

I vissa fall t.ex. när man bygger utanför detaljplanerat området eller om åtgärden strider mot den gällande detaljplanen för fastigheten, kommer kontoret för samhällsbyggnad att inhämta yttrande från berörda grannar vid bygglovshanteringen.

Vart skickar jag min ansökan/anmälan

Blanketter kan erhållas hos Väsby Direkt eller på Upplands Väsby kommuns hemsida (se länkar till höger på denna sida).
Ansökan/anmälan samt övriga handlingar skickas till:

Upplands Väsby kommun
Bygglov
194 80 Upplands Väsby

Det går även bra att lämna dina handlingar hos Väsby Direkt på Dragonvägen 86, inne i Väsby Centrum.

Beslut om bygglov

Efter prövningen meddelas ett beslut om bygglov och de villkor och upplysningar som behövs. Ett beslut om bygglov gäller i 2 år, d.v.s. byggnadsarbeten skall påbörjas inom 2 år från bygglovsbeslutet och avslutas inom 5 år. Om detta ej sker behöver du söka nytt bygglov.

Anmälan till lägenhetsregistret

Uppgifter om Sveriges bostäder förs in i ett lägenhetsregister. Kommunen ajourhåller registret och samlar in uppgifter från dem som bygger i Upplands Väsby kommun.
Fastighetsägaren ansvarar för uppgiftsinlämning till lägenhetsregistret och är skyldig att senast en månad efter färdigställande lämna in uppgifter om nya lägenheter och ändringar i sitt befintliga lägenhetsbestånd till kommunen.
Färdigställt anses huset vara när lägenheterna är inflyttade eller är klara för inflyttning, detta gäller även för enbostadshus/småhus.
Uppgifterna lämnas på blanketter som finns i högerspalten och skickas sedan in till:

Upplands Väsby kommun
Kart o Gis enheten
194 80 Upplands Väsby

Handläggningstiden

Tänk därför på att ansöka i tid med kompletta fackmannamässigt utförda ritningar.
Handläggningstiden är beroende av många faktorer, bl.a. hur komplett de inlämnade dokumenten är, om kontoret för samhällsbyggnad skall höra grannarna, om ärendet kan beslutas genom delegation eller förankras politiskt. Handläggningstiderna kan variera beroende på hur mycket ärenden som kommer in till kommunen. Tänk på att söka bygglov i god tid innan du tänkt påbörja byggnationen. Särskilt vår och försommar är det många som lämnar in bygglov varför handläggningstiden blir längre.

Sidansvarig: Erik G Olsson
Senast uppdaterad 12 juli 2016

Bygglovskväll 2017

Lyckat och välbesökt bygglovskväll. Bygglovschefen, Erik G Olsson, håller föredrag om Attefallsreglerna.


Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster