Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Förrättningar och avstyckning

Ärendegång för lantmäteriförrättning

Om du vill ha en lantmäteriförrättning utförd inom Upplands Väsby måste du göra en ansökan hos lantmäteriet i Stockholms län. Det kan exempelvis gälla en avstyckning av en tomt, bestämning av läget av en gräns, eller bildande av en gemensamhetsanläggning.
En förrättningslantmätare på Lantmäteriet tar hand om din ansökan och utreder tillsammans med dig  möjligheterna att genomföra det du begärt.

 Lantmäteriet ger sedan Upplands Väsby kommuns Kart- & GIS-enhet i uppdrag att utföra den tekniska delen, s.k. förrättningsförberedelser. Det innebär mätning, beräkning, utsättning av gränsmarkeringar och framställning av en förrättningskarta.
 
Resultatet av förrättningen redovisas i förrättningshandlingarna som består av förrättningskarta (tomtkarta), beskrivning och protokoll. Tillsammans utgör förrättningshandlingarna ett juridiskt dokument som efter registrering i Fastighetsregistret arkiveras av Lantmäteriet.
 

Exempel på lantmäteriförrättningar:

  • Nybildning av fastigheter, till exempel för att bygga ett hus (avstyckning)
  • Ombildning av fastigheter, till exempel för att utöka en tomt (fastighetsreglering)
  • Rättigheter skapas eller ändras, till exempel rätt till väg
  • Gemensamhetsanläggningar bildas, för att besluta hur flera fastigheter ska samverka för att till exempel anlägga, sköta och fördela kostnader för vägar, vatten, avlopp, parkeringsplatser och garage.

Exempel på förrättning för fastighetsbildning

En ny fastighet bildas för bostadsändamål. Fastigheten tillförsäkras nödvändiga tillbehör i form av rätt till väg, vatten, avlopp med mera. Efter genomförd lantmäteriförrättning får du en byggbar fastighet som du kan få lagfart (äganderättsbevis) på och belåna.

Sidansvarig: Erik G Olsson
Senast uppdaterad 07 mars 2016

Bygglovskväll 2017

Lyckat och välbesökt bygglovskväll. Bygglovschefen, Erik G Olsson, håller föredrag om Attefallsreglerna.


Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster