Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Förändringar i plan- och bygglagen

Riksdagen har röstat igenom regeringens förslag kring nya bygglovbefriade åtgärder. De nya reglerna (Attefall) börjar gälla den 2 juli 2014. Även om åtgärderna kommer att bli bygglovbefriade kräver de flesta en anmälan med tillhörande handlingar innan kommunen kan ge ett startbesked.

Om ni funderar på att bygga nytt med anledning av dessa lagändringar är det viktigt att kontrollera med Väsby Direkt om lagändringarna omfattar era planerade projekt.

Du måste göra en anmälan och få startbesked innan du börjar bygga

Istället för ansökan om bygglov måste en anmälan göras till kommunen med en anmälningsblankettPDF.

Någon avsevärd förenkling av byggprocessen innebär inte förslaget, utan förenklingen ligger snarare i möjligheten att åtgärderna får avvika från detaljplanen. Samma krav som om åtgärden krävt bygglov kommer att gälla för bland annat utformning, anpassning och påverkan på omgivningen. De handlingar som behöver lämnas in tillsammans med anmälan är till stor del vara desamma som vid en bygglovsprövning. Avgift kommer att tas ut för kommunens handläggning av anmälan enligt gällande taxa.PDF


Det handlar i korthet om följande åtgärder:

(För en- och tvåbostadshus)

1. Bygge av ett upp till 25 kvadratmeter stort komplementbostadshus eller komplementbyggnad i omedelbar närhet till ett befintligt en- eller tvåbostadshus, för användning som permanentbostad, gäststuga, förråd, garage eller liknande.

Mer information hittar du häröppnas i nytt fönster.


2. Tillbyggnad av huvudbyggnad om högst 15 kvm bruttoarea.

Mer information hittar du häröppnas i nytt fönster.


3. Tillbyggnad med högst två takkupor (9 kap. 4b § 1 st. 2 PBL)

- gäller inte om man redan har två takkupor, har man redan en får man bygga en till.

- får omfatta högst halva takfallet, mätt från gavel till gavel.

- inget ingrepp får ske i den bärande konstruktionen, då krävs det bygglov.


(För enbostadshus)

4. Inredning av ytterligare en bostad i ett enbostadshus (inte i ett tvåbostadshus eller komplementbostadshus).

Mer information hittar du häröppnas i nytt fönster.


Du måste göra en anmälan och få startbesked innan du börjar bygga.

I de fall anmälan krävs ska kommunen ge ett startbesked innan man kan börja bygga. Om man börjar bygga innan man får startbesked kan kommunen besluta om en sanktionsavgift. När byggnaden är färdig och innan den tas i bruk ska du lämna handlingar enligt startbeskedet till byggnadsnämnden så att slutbesked kan utfärdas.


Kommunen kan kräva bygglov i vissa fall:

  • Om kommunen i detaljplan kräver bygglov för ett område som utgör värdefull miljö.
  • Om byggnaden är särskilt värdefull* från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller ingår i sådant område.
  • Om komplementbostadshuset, tillbyggnaden och inredandet av ytterligare en bostad är inom eller i anslutning till en flygplats, områden som är utsatta av flygbuller eller ett övning- och skjutfält som är av riksintresse för totalförsvaret enligt bestämmelser i miljöbalken.

* Ett kulturhistoriskt värde kan även gälla en bebyggelse om området/byggnaden    bedöms vara särskilt speciell och värd att bevara.


Observera...

att tidigare regler om redan bygglovsbefriade åtgärder, till exempel friggebodar, fortsätter att gälla även i fortsättningen. Tänk också på att om du som har planer på att bygga inom strandskyddat område fortfarande ansöka om strandskyddsdispens.


Illustrationer av: Kiran Maini Gerhardsson/Boverket.

Sidansvarig: Erik G Olsson
Senast uppdaterad 07 mars 2016

Kontaktinformation

Bygglovskväll 2017

Lyckat och välbesökt bygglovskväll. Bygglovschefen, Erik G Olsson, håller föredrag om Attefallsreglerna.


Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster