Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Odenslunda skola

Upplands Väsby kommun planerar att rusta upp befintlig gata och VA på Rosendals- och Eddavägen nu när nya Odenskolan har byggts på skoltomten för ”gamla Odenslunda skola”.

Kommunen kommer bygga en gång- och cykelväg längs med Rosendals- och Eddavägen, snedställa parkeringarna längs med Rosendalsvägen, installera ny belysning och plantera nya träd. När gatustrukturen förbättras kommer också VA-systemet att förnyas. De gatu- och VA-arbeten som kommer utföras byggs inom gällande detaljplan men är i linje med den pågående detaljplanen för bostäder och skola i Odenslunda.

Den ungefärliga utbredningen av hela arbetsområdet visas i Figur 1 nedan. För mer detaljerad information om planerade arbeten och påverkan på gatuområdet, se högerspalten "Planerade arbeten".

Arbetsområdet kommer att variera under entreprenadens framdrift och entreprenören kommer att planera arbetena så att till- och frånfart till skolan och befintliga bostäder går så smidigt som möjligt. Entreprenaden kommer utföras av SVEAB.

Figur 1 Ungefärligt arbetsområde är markerat inom den streckade gröna linjen.

Tidplan
Gatu- och VA-arbetena planeras att påbörjas v. 15 och innan dess kommer SVEAB att etablera sig på plats (ställa upp bodar och göra förberedande arbeten t ex ansluta byggvatten). Arbetena planeras att färdigställas under sensommaren. Trädplantering kommer troligtvis ske under hösten.

Mer information
Om du har frågor kring den kommunala byggnationen kring Odenslunda skola är du välkommen att kontakta Väsby Direkt på telefonnummer 08-590 970 00 eller e-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se

Sidansvarig: Sara Agduhr Eronen
Senast uppdaterad 22 juni 2016

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster