• Nyheter
 • Om projektet
  • Om projektet
  • Platsens historia
  • Vision
  • Mål
  • Stationen
  • Bebyggelse
  • Stadsrum
  • Trafik & parkering
 • Området
  • Området
  • Pågående arbeten
  • Genomfört arbete
 • Medborgardialog
  • Medborgardialog
  • Medborgardialoger - Väsby Entré Stationsområdet
  • Sammanfattning från Medborgardialogerna
  • Dialog om resefunktioner Väsby station
   • Dialog om resefunktioner Väsby station
   • Återkoppling av dialog om Väsby station

Väsby Entré - Myllrande folkliv

"Det jag framför allt älskar med hela konceptet är att hur myllrande folkliv möter handel, bostäder, park- och grönområden!"Anne-Sophie Arbegard

Väsby Entré - Renässans av station

Väsbys stationsområde genomgår en renässans där en modern station, bostäder kontor, handel och service i kollektivtrafiknära läge planeras.

Väsby Entré - Trivsamma stadsmiljöer

Väsby Entré blir en ny stadsdel i Väsby och blir ännu mer än idag ett centrum för resande, kunskap, kultur och näringsliv i den moderna småstaden

Väsby Entré kommer att ha ett attraktivt stadsliv med trivsamma stadsmiljöer i en funktionsblandad kvartersstruktur.

Väsby Entré - en ny stadsdel med ett nytt stationsområde

Väsby Entré planeras bli en ny stadsdel med trivsamma stadsmiljöer och funktionsblandade kvarter. Stadsdelen ska knyta ihop centrala Väsby och bli en stor mötesplats för såväl väsbybor som regionala och internationella besökare. Närheten till Arlanda, Stockholm och Uppsala gör Väsby till en tillväxtmotor i Stockholmsregionen. Stationen är idag en av regionens större bytespunkter och ska utvecklas till en modern och attraktiv station för resenären.