Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Flyktingsituationen

Sedan en tid tillbaka har det kommit många människor till Sverige från krigs-och oroshärdar runt om i världen.

Under 2015 anvisades 52 flyktingar som fått uppehållstillstånd för bosättning i kommunen enligt överenskommelsen med länsstyrelsen. Utöver dessa 52 har kommunen tagit emot ytterligare 60 personer som fått uppehållstillstånd och ordnat egen bostad och 35 ensamkommande barn som fått uppehållstillstånd.

I kommunen bor det också vid årsskiftet 433 personer som är asylsökande. 156 av de asylsökande är ensamkommande barn (varav 144 är placerade av annan kommun än Upplands Väsby) och de övriga är personer som själva ordnat boende i kommunen. Vid årsskiftet 2014/2015 bodde det 168 asylsökande i kommunen.

Så kan du hjälpa nyanlända i Väsby

För att Upplands Väsby ska kunna erbjuda ett gott mottagande och bidra till nyanländas integration är samverkan mellan alla i samhället viktigare än någonsin.

Det finns flera olika sätt som du kan hjälpa till via kommunen. Du kan bli familjehem, jourhem eller kontaktfamilj.

Ett familjehem är en familj som tar emot barn eller ungdom, i sitt hem för en för en längre tid– ibland blir det hela barnets uppväxt.  Som Jourhem tar du emot barn eller ungdom i ett akut läge. Barnet eller ungdomen ska vara en del av familjen och jourhemsföräldrarna ska stötta barnet i allt den behöver, både känslomässigt och praktiskt. Som kontaktfamilj tar du emot ett barn eller syskon i ditt hem ett antal dygn per månad. Tanken är att barnet ska delta i familjens vanliga aktiviteter.

Läs mer om olika former av hjälp och skriv en intresseanmälan via Familjepoolenlänk till annan webbplats.

Ta kontakt med hjälporganisationerna

För dig som vill hjälpa flyktingar via frivilliga organisationer ber vi dig ta kontaktmed organisationer som på olika sätt arbetar med flyktingar. Vi samlat en lista på de organisationer som deltog vid mässan som genomfördes under hösten 2015.

Starta HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn

Kommunen får många frågor om hur man gör om man vill starta ett HVB-hem (hem för vård och boende).

För att starta ett Hem för vård eller boende (HVB) i enskild regi krävs tillstånd från IVO, Inspektion för vård och omsorg. Det är en statlig myndighet. Det är IVO, Inspektionen för vård och omsorg, som prövar ansökningar om tillstånd för enskilda verksamheter enligt socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd av vissa funktionshindrade (LSS) och för verksamheter inom hälso-och sjukvård. Genom tillståndsprövningen görs en bedömning om verksamheten har förutsättningar att bedriva verksamheten med god kvalitet och säkerhet. Väsentliga delar i tillståndsprövningen är att ansökan innehåller en beskrivning av tänkt målgrupp, vilka insatser verksamheten erbjuder samt vilken kompetens som finns hos personal samt hos den som avser att driva verksamheten.

Kommuner behöver inte söka tillstånd för att starta ett HVB-hem, men ska anmäla verksamheten till IVO (Inspektionen för vård och omsorg) innan den startas. Inte heller verksamheter som bedrivs genom entreprenadavtal med kommunen behöver tillstånd från IVO, men även dessa ska anmälas till IVO:s register. Även ändringar ska anmälas.

Vänd dig till IVOlänk till annan webbplats (Inspektionen för vård och omsorg) för tillstånd om att starta HVB-hem.

Ett HVB-hem räknas som bostad och kräver normalt inte bygglov så länge det etableras i ett bostadsområde. Om huset behöver byggas om kan det däremot krävas både bygglov och teknisk anmälan.

Ensamkommande barn som kommer till Upplands Väsby

Varje år kommer ett stort antal barn och ungdomar utan medföljande vårdnadshavare till Sverige för att ansöka om asyl, dessa är så kallade ensamkommande barn. När ensamkommande asylsökande barn och unga under 18 år kommer till Sverige placeras de initialt i ett så kallat transitboende, ett tillfälligt boende. Här bor barnen i väntan på att bli placerade i en anvisningskommun. När ett barn anvisas till en kommun placeras de i ett Hem för vård och boende (HVB) eller familjehem/jourhem. Det är kommunen som barnet anvisats till, som är ansvarig för placeringen.

Vad har Upplands Väsby kommun åtagit sig att göra?

Upplands Väsby kommun har en överenskommelse med Migrationsverket om att tillhandahålla  boendeplatser för asylsökande barn och för barn som har fått permanent uppehållstillstånd.

Upplands Väsby kommun ska se till att det är god kvalitet i de familjehem och hem för vård eller boende som barnen placeras i. Det är viktigt att barnen och ungdomarna tas om hand väl och får ett gott liv i gemenskap med andra. Barnen och ungdomarna, såväl de med permanent uppehållstillstånd som asylsökande har rätt att gå i förskola, grundskola och gymnasieskola eller få annan motsvarande undervisning. 

För att främja integrering och god hälsa är det viktigt att barnen och ungdomarna snabbt får ta del av skolundervisning, komma igång med fritidsaktiviteter och introduktion i samhället.

Vanliga ord och begrepp

Asylsökande – Asylsökande är den som tar sig till Sverige och ansöker om skydd (asyl) här, men som ännu inte har fått sin ansökan avgjord.

Ensamkommande barn och ungdomar – barn utan medföljande vårdnadshavare som kommit till Sverige för att ansöka om asyl.

PUT – permanent uppehållstillstånd. Om du får permanent uppehållstillstånd har du rätt att bo, arbeta och leva här på samma villkor som alla andra som är bosatta i Sverige. Du kan resa in och ut ur landet, men när du åker från Sverige måste du ha ett giltigt pass för att kunna återvända.

Sidansvarig: Barbro Johansson
Senast uppdaterad 11 april 2016

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster