Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Eds Allé

Kontoret för samhällsbyggnad har tagit fram förslag till detaljplan för Eds Allé, väster om Runby.

Syfte
Detaljplanens syfte är i korthet att möjliggöra bostadsbebyggelse på i huvudsak 2-4 våningar för ca 600-700 enheter, med lokaler för verksamheter och service, i en stadsmässig struktur kring ett centralt torg och parkstråk för rekreation och spridning av djur och natur.

Ett samrådsförslag, daterat december 2010, har varit utsänt för samråd. De inkomna synpunkterna under samrådet har föranlett vissa ändringar i planhandlingarna. Bland annat har bebyggelseutbredningen minskat i nordväst med anledning av flygbullerområde och avstånd till kollektivtrafik. Inkomna synpunkter samt de revideringar synpunkterna gett upphov till finns redovisade i en samrådsredogörelse, daterad augusti 2012.

Byggnadsnämnden beslutade den 28 augusti 2012 att ställa ut det bearbetade detaljplaneförslaget för granskning. Förslaget var utställt 3 september   —   1 oktober 2012.

Byggnadsnämnden beslutade den 21 maj 2013 att godkänna förslaget till detaljplan och lämna det vidare till kommunfullmäktige för antagande.
Detaljplaneförslaget antogs i kommunfullmäktige den 17 juni 2013.
Detaljplanen vann laga kraft 12 februari 2014.

Kontakt
För mer information är du välkommen att kontakta planchef Fredrik Drotte , tel 590 979 71, e-post fredrik.drotte@upplandsvasby.se.

Planprövningen sker med normalt förfarande.

Eds Allé
Sidansvarig: Fredrik Drotte
Senast uppdaterad 05 maj 2014
Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besöksadress: Dragonvägen 86 • Telefonnummer: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster