Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Plantyper och begrepp

Översiktsplan    
Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens yta. Av planen ska framgå grunddragen i användningen av mark- och vattenområden, kommunens syn på hur den bebyggda miljön ska utvecklas och bevaras, och hur kommunen avser att tillgodose riksintressen.  Den ska redovisa allmänna intressen samt miljö- och riskfaktorer som bör beaktas.

Planen är en politisk viljeyttring, och innebär inga konkreta byggrätter. Den är inte bindande för myndigheter och enskilda, utan är vägledande vid detaljplanering och bygglovgivning.

Fördjupad översiktsplan
En fördjupad översiktsplan omfattar en viss del av kommunen där förutsättningarna behöver studeras närmare innan vidare planering är möjlig. En fördjupad översiktsplan hanteras och har samma status som översiktsplanen.

Detaljplan
Detaljplaner upprättas över mindre delar av kommunen, där det är viktigt att reglera hur förändringar av markanvändningen, t ex bostäder, gator och parker ska utformas och genomföras. De olika förutsättningarna, behoven och intressena, allmänna och enskilda, bedöms i ett sammanhang för att uppnå samordning och en lämplig utveckling. Detaljplanearbetet inleds ofta med ett programarbete.

Detaljplanen är juridiskt bindande och därför avgörande i bygglovprövningen. Den innebär rättigheter och skyldigheter för både kommunen och enskilda. En rättighet för enskilda är en garanterad byggrätt under den så kallade genomförandetiden. Kommunen kan få både rättighet och skyldighet att lösa in mark. Inom Upplands Väsby kommun finns ca 300 detaljplaner, med olika bestämmelser för varje område.

Områdesbestämmelser  
I områden som saknar detaljplan kan kommunen besluta om områdes-bestämmelser för att säkerställa ett speciellt syfte i översiktsplanen. De reglerar grunddragen för markanvändningen och frågor som t.ex. bebyggelsens utformning. Områdesbestämmelser är, liksom detaljplaner, bindande och därför avgörande i bygglovprövningen.

Även i områdesbestämmelserna vägs allmänna och olika enskilda intressen mot varandra. De ger inte någon förhandsbestämd byggrätt och inte heller någon rätt eller skyldighet för kommunen att lösa in mark.

Planbesked
Den nya Plan- och bygglagen införde en ny typ av besked, planbesked. Beskedet är ett politiskt beslut om kommunen är beredd att påbörja ett planarbete eller inte. Beskedet ska lämnas inom fyra månader från att ansökan har inlämnats. Kommunen tar ut en avgift för beskedet utifrån nedlagt arbete dock minst 8000 kr. Ansökan om planbesked görs på särskild blankett.

Genomförandetid
En detaljplan ska ha en genomförandetid på minst fem och högst femton år. Under denna tid får planen inte ändras, ersättas eller upphävas mot berörda fastighetsägares vilja, annat än om det är nödvändigt på grund av nya förhållanden av stor allmän vikt, vilka inte kunnat förutses under planläggningen. Om planen ersätts med en ny, ändras eller upphävs under genomförandetiden har fastighetsägarna rätt till ersättning av kommunen för den eventuella skada de lider.

Miljöbedömning och behovsbedömning
En miljöbedömning med en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) krävs för detaljplaneprogram och detaljplaner som medger användning av mark eller av byggnader eller andra anläggningar, som innebär betydande miljöpåverkan. Om genomförandet av en detaljplan innebär betydande miljöpåverkan eller inte bedöms genom en sk behovsbedömning. Resultatet av den redovisas i program och i planhandlingarna.

Sidansvarig: Fredrik Drotte
Senast uppdaterad 30 januari 2017

Relaterade länkar

Ansökan om planbeskedlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kvalitetsgaranti planbeskedlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Avgifter/taxa för byggnadsnämndens verksamhetPDF

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster