Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Vad är en översiktsplan?

Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens yta. Av planen ska grunddragen i användningen av mark- och vattenområden framgå, kommunens syn på hur den bebyggda miljön ska utvecklas och bevaras, och hur kommunen avser att tillgodose riksintressen. Den ska redovisa allmänna intressen samt miljö- och riskfaktorer som bör beaktas.

Planen är en politisk viljeyttring, och innebär inga konkreta byggrätter. Den är inte bindande för myndigheter och enskilda, utan är vägledande vid detaljplanering och bygglovgivning.


Sidansvarig: Fredrik Drotte
Senast uppdaterad 16 november 2016

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster