Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Eggeby Fornpark

I detta rekreationsområde kan du titta på hägnets hjortar, besöka fornlämningar och motionera i Vik-spåret. I det cirka 25 hektar stora rekreationsområdet bor det ett 20-tal dovhjortar.

Dovhjortar är landskapsvårdare som främst äter kvist, knopp och blad. Hjortarnas bete bevarar och utvecklar de natur- och kulturvärden som finns i området. Området nås via någon av grindarna som är utmärkta på kartan.

Ordningsregler


  • Hundar skall hållas kopplade.
  • Körning med motordrivet fordon är förbjuden.
  • Visa djuren hänsyn.
  • Grillning får endast ske på anvisad plats.
  • Grindarna skall stängas och låsas med sina beslag direkt efter in- och utpassering.

Områdets naturvärden

Ett öppet landskap ger mer ljus och plats åt vuxna och gamla träd. Träd som bland annat ask, ek och tall kommer därför få bättre förutsättningar för att kunna utvecklas till att bli livsrum för andra arter i landskapet, något som är viktigt för att stärka de ekologiska landskapssambanden inom Rösjökilen. Trädet ek anses vara den organism som utgör livsrum för flest arter i vårt land. Minst 1500 arter är mer eller mindre beroende av eken och dess invånare. 400-500 lavar, mossor och svampar har eken som viktig eller enda hemvist, detsamma gäller för 800-900 olika insekter. Äldre tallar är också viktiga för att stärka de ekologiska landskapssambanden. Gamla levande solbelysta tallar är viktiga habitat för bland annat den rödlistade insektsarten reliktbock, men även vildbin och fladdermöss.

Kontakt

Kontakta Väsby Direkt vid frågor.

Tel: 08-590 970 00

Journummer

Kontakta kommunens viltvårdare vid avlidet, skadat eller sjukt djur.

Tel: 0704492363 eller 0702936293

Kontakta kommunens jour vid allvarliga skador på stängsel och grindar.

Tel: 08-590 973 01

Områdets kulturhistoria

För femtusen år sedan var området där hjorthägnet ligger likt ytterskärgården i Stockholms län. De högsta höjderna såg ut som kobbar och mindre öar. Genom landhöjningen förändrades landskapet och människor flyttade in och bosatte sig i området. De äldsta inslagen inom området har karakteristiska gravformer som normalt kom till under bronsåldern. På de högsta punkterna ligger gravplatser. En teori är att man ville placera dessa så högt upp som möjligt då avståndet mellan solen och graven skulle vara kort som möjligt. Odlingshistorien kan inte följas i detalj men sannolikt utvecklades en övergång till ett effektivare jordbruk när mer mark torrlades. Kring forntidens slut, vid vikingatid, hade mycket stora arealer med extremt näringsrik lerjord lyfts upp ur havet som resultat av landhöjningen. En övergång till större jordbruk med effektiva redskap medförde att människor inrättade sig på de gårdar som fortfarande fanns i början av 1900-talet. Nu var situationen helt annorlunda. Gamla smååkrar övergick till ängs -och betesmark och gammal sank äng plöjdes till högproduktiv åker. Men i våra dagar finns inga kor eller får kvar i hagarna. Sentida hjortar kan nu fortsätta jordbrukstraditionen i området.

Eftersom området hyser många kulturhistoriska värden ska det på sikt utvecklas till en fornpark. Läs mer om detta under Fornparker.

Sidansvarig: Henrik de Joussineau de Tourdonnet
Senast uppdaterad 03 april 2017

Följ naturvården i Upplands Väsby här

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besöksadress: Dragonvägen 86 • Telefonnummer: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster