Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Ung i Väsby

Ung i Väsby är ett årligt demokratiforum för ungdomar mellan 12-15 år i Väsby. Syftet med Ung i Väsby är att ungdomar ska låta sina röster höras och få möjlighet att påverka och delta i beslutsfattandet i kommunen.

Ung i Väsby 2017

Ung i Väsby 2017 hölls den 15 februari i messingen. Ungdomar i årskurs 6-9 bjöds in för fjortonde året i rad att påverka sin hemkommun. Totalt deltog 130 ungdomar i dialogerna med kommunens politiker och tjänstepersoner. Även skolpersonal, fritidsledare och ideella aktörer fanns på plats.

Temat för dagen var miljö och hållbarhet och ungdomar uppmuntrades att påverka kommunens miljöarbete och kommunen i stort.

Fyra fområden inom miljötemat kommer särskilt att diskuteras under forumet:
• Konsumtion och mat
• Avfall och återvinning
• Natur
• Samhällsplanering och trafik

HärPDF kan du ta del av alla de åsikter och förslag som kom fram under Ung i Väsby.

Till och med den 3 april kan du ta del av en utsätllning i kommunhusets entré i Väsby centrum där förslagen från forumet visas för allmänheten.

Under våren 2017 går vi igenom materialet från forumet för att det ska kunna bli en del av kommunens ordinarie miljöarbete. Förslagen lyfts till ansvariga politiker och beslutsfattare. Alla som medverkade i Ung i Väsby har varit med och tävlat om en miljöinspirerad studieresa för att lära sig mer om miljöarbete som kommer äga rum under våren.

Vad är Ung i Väsby?

Ung i Väsby är ett årligt demokratiforum för ungdomar mellan 12-15 år i Väsby. Syftet med Ung i Väsby är att ungdomar ska låta sina röster höras och få möjlighet att påverka och delta i beslutsfattandet i kommunen. Genom Ung i Väsby vill kommunen öka ungdomars intresse för olika samhällsfrågor och att ge dem kunskap om hur de kan påverka i sin hemkommun. Genom en projektgrupp med ungdomar från kommunens skolor planerar och genomför ungdomar tillsammans med kommunen forumet Ung i Väsby .Ungdomarna styr samtalen, bestämmer innehållet och upplägget för dagen och politiker och tjänstemän lyssnar.

​Årligt arrangemang med många deltagare 

År 2003 ägde det första Ung i Väsby rum och 27 ungdomar deltog. Vid 2016 års Ung i Väsby deltog över 150 elever. Metoden har nästan alla år varit ett öppet forum med skillnaden på senare år att frågorna samlas in i förväg och riktas mot ett särskilt tema. De senaste åren har även ett mindre Ung i Väsby hållits för särskolan i Väsby.

Nedan och via länkarna till höger kan du läsa mer om Ung i Väsby genom åren och vad ungdomarna i Väsby fått påverka.

Ung i Väsby 2016

Ung i Väsby 2016

Resultat - konkret


Vad har då hänt efter Ung i Väsbys forum? Har ungdomarnas åsikter lett till någon förändring?

Vissa förbättringar har gjorts i kommunens skolor och 2008 fick ungdomarna i Väsby ett nattcafé. Nio medborgarförslag har lämnats in till till politiken, varav ett fått ett positivt svar. Resultatet av 2013 års forum blev en parkourbana som byggdes på Torget i juni 2013, fyra månader efter att förslaget togs fram under Ung i Väsby. Under 2014 års forum som handlade om kommunens översiktplan fick samhällsplanerarna in ett stort underlag om barn och ungas framtidsvision, vilket hjälpt kommunen planera en bättre stad för barn och unga. Efter 2016 års forum har trygghetsvandringar genomförts i områden som ungdomarna pekat ut som otrygga och vissa planer på att genomföra självförsvarskurser i några skolor finns.

Upplägg mellan 2011-2016


Ung i Väsby 2016

2016 var temat för forumet TRYGGHET. Diskussionerna utmynnade i ett antal förslag om ökad trygghet. Förslagen spreds sen till kommunens skolor och fritidgårdar, andra berörda verksamheter i kommunen såsom fältverksamheten och ungdomsmottagningen, polis och intresserad allmänhet.

Det hölls även en röstning mellan förslagen. Fyra av förslagen om ökad trygghet fick flest röster och skickades till den nämnd som är ansvarig för förslaget. Det var följande förslag:

Grupp 1 – SJÄLVFÖRSVARSKURSER
Grupp 11 – UNGDOMSHUS
Grupp 15 – TRYGGARE STATIONSOMRÅDE
Grupp 19 – FADDERBYN

Ansvariga nämnder tog upp förslagen i maj 2016. Sen dess har det blivit extra fokus på trygghet vid stationsområdet och förslaget har tagits vidare till den framtida planering av stationsområdet inom projektet Väsby entré. En trygghetsvandring med ungdomar hölls i början av hösten 2016 utifrån de områden som ungdomarna under Ung i Väsby pekade ut som otrygga i kommunen.

Fritidsgårdarna i kommunen har fått önskemålet som kom från Ung i Väsby om att organisera välgörenhetsevenemang vid fritidsgården. Skolorna har också fått i uppdrag att diskutera förslaget om självförsvarskurser vidare med sina skolelever i årskurs 7- 9, för att på sätt komma fram till ett lämpligt sätt att genomföra kurser.

Här kan du läsa sammanställningen av samtliga förslagPDF från Ung i Väsby 2016.

Läs mer om Ung i Väsby mellan 2011-2016 i länkarna till höger.

Upplägg mellan 2003-2011

2004 och 2005 arrangerades Ung i Väsby i samband med demokrativeckan, fick genomslag 2005 med nästa 100 nästan hundra ungdomar. I början arrangerades forumet både för högstadie- och gymnasieelever, efter 2006 bestämdes det att Ung i Väsby skulle vara för elever mellan 12-15 år och evenemanget ordnades på vardag och skoltid.

2006 var politikerna, ungdomarna, skolfritidsledare, demokratikommittén och övriga som arbetat med Ung i Väsby överens om att forumet är en framgång och bör således fortsätta.

http://www.youtube.com/watch?v=uqb8cdwM8VQ&feature=youtu.be
Sidansvarig: Maria Röstberg
Senast uppdaterad 23 mars 2017

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster