P Apparater, ledningar mm i rörsystem eller rörledningsnät

 För läggning av VA-ledning gäller att entreprenören ska hålla rörläggare med dokumenterad rörläggarutbildning och erfarenhet. Kursintyg på genomgången rörläggarutbildning ska kunna visas upp för VA-enheten.

Tillverkarens anvisningar angående läggning, montering och fogning ska följas.

Ange normalt inte fabrikat och rörtyper i förfrågningsunderlag vid upphandlingar där det inte finns angivet i teknisk handbok. Produktens tekniska krav och funktion ska istället preciseras.

Ledningars ändpunkter och avgreningar för framtida anslutning ska förses med tättslutande ändförslutningar. Avgrening för framtida anslutning på ledning ska märkas ut. Utmärkning sker genom att spill- och dagvattenledning märks med texten ”SPILL” respektive ”DAG” samt att en tryckimpregnerad regel placeras för rörändan där nederändan placeras i vattengångshöjd. Regeln ska sticka upp ur marken ett par decimetrar och märkas med ledningstyp på uppstickande regeldel. Om regeln hamnar olämpligt så kapas den strax under marknivå. All märkning sker med vattenfast penna avsedd för materialet.

PBB Rörledningar i ledningsgrav

Ledningar förläggs enligt principritning CBB.311:1.

Rörgrav ska länshållas så att rörläggning kan ske i torrhet.

Lokala avvikelser från rak sträckning får inte förekomma.

För självfallsledningar gäller att röret ska monteras stumt i muffens botten, ingen spalt mellan rörände och muffbotten får förekomma.

90-graders rörböjar får inte användas.

Vid in- och utlopp i diken mm ska dagvattenledningar med dimension ≥ 400 mm förses lutande galler. Gallret ska ha en öppning i ledningens vattengång för att förhindra ansamling av sediment.

PBB.421 Ledning av betongrör, normalavloppsrör, i ledningsgrav

Betongrör läggs i normalfall inte i Upplands Väsby kommun.

Hållfasthetsklass för rör i rörgrav, på pålad betongplatta respektive rör för rörtryckning ska vara enligt Svenskt Vatten P99. Oljebeständigt fog- och tätningsmaterial ska användas i dagvattenledningar i närheten av högtrafikerade gator och vägar.

PBB.5 Ledning av plaströr

Rör och rördelar ska uppfylla kraven för Nordic Poly Mark eller vara tredjepartsverifierade till motsvarande nivå. Rör ska klara långtidstest motsvarande 100 år.

PBB.5121 Ledning av PE-rör, standardiserade tryckrör, i ledningsgrav

För vattenledningar med dimension > 90 mm ska PE100-rör SDR11 användas. För vattenledningar med dimension ≤ 90 mm ska PE80-rör SDR11 användas. Vattenledningar ska vara blå eller blåstripade.

För tryckavloppsledningar med dimension > 90 mm ska PE100-rör SDR 17 användas. För tryckavloppsledningar med dimension ≤ 90 mm ska PE80-rör SDR17 användas. Tryckavloppsledningar ska vara brunstripade.

Tryckdagvattenledningar ska vara grönstripade.

PE-rörets krökningsradie får inte understiga 120 x Dy.

All personal som hanterar vattenledningar ska relevant utbildning inom drickvattenhygien, t.ex. Svenskt Vattens kurs Hygien vid arbete med vattenledningar.

Självfallsledningar av PE som svetsas ska stumsvetsas och den invändiga svetssvulsten ska tas bort.

Svetsning

Kopplingar/skarvar utförs i första hand med stumsvets. Där stumsvets inte är möjligt används elektrosvets.

Svetsning ska utföras av personal som har dokumenterad erfarenhet, fackkunskap och har avlagt godkänt prov för svetsarbetet. Giltigt intyg på godkänd utbildning ska visas upp för VA-enheten innan svetsarbetet påbörjas. All svetsning ska om möjligt utföras av en och samma person.

Svetsutrustning ska vara funktionskontrollerad, kalibrerad och inneha giltigt kontrollintyg från företag som är rekommenderad av tillverkaren. Giltigt kontrollintyg som är högst ett år ska visas upp för VA-enheten innan svetsarbetet påbörjas. Genomförd svets ska vara dokumenterad och spårbar.

Svetsmaskinen ska antingen vara försedd med en datalogger för registrering av svetsningsparametrarna alternativt ska svetsningsparametrarna protokollföras av svetsaren. Innan svetsningsarbetet påbörjas ska entreprenören skriftligen till kommunen ange de svetsparametrar som kommer att tillämpas. Av protokoll ska samtliga svetsparametrar framgå, datum när svetsning utförts samt vem som utfört arbetet. Svetsprotokoll ska efter avslutat svetsningsarbete överlämnas till kommunen.

PBB.52 Ledning av plaströr, avloppsrör, i ledningsgrav

Självfallsledningar av PP ska användas. Andra material kan användas efter godkännande från VA-enheten.

Fogning ska utföras med gummiring som uppfyller krav enligt SS-EN 681-1 och som är godkänd av rörtillverkaren och anpassad för den levererade rörtypen. Fogning ska utföras enligt tillverkarens anvisningar. Oljebeständigt fog- och tätningsmaterial ska användas i dagvattenledningar i närheten av högtrafikerade gator och vägar.

PBB.5214 Ledning av PE-rör, fabrikatspecifika markavloppsrör, i ledningsgrav

Avser dagvattenledningar typ Weholite eller likvärdigt.

Rör och rördelar ska uppfylla krav enligt SS-EN 13476.

Svetsning ska utföras av personal som har dokumenterad erfarenhet, fackkunskap och har avlagt godkänt prov för svetsarbetet. Svetsning ska utföras enligt tillverkarens anvisningar.

PBB.5215 Ledning av PP-rör, standardiserade markavloppsrör, i ledningsgrav

Rör med dimension 110 – 315 mm ska vara släta med homogen rörvägg enligt SS-EN 1852-1.

PBB.5216 Ledning av PP-rör, fabrikatspecifika markavloppsrör, i ledningsgrav

Rör och rördelar med större dimension än 315 mm ska vara strukturväggsrör och uppfylla krav enligt SS-EN 13476. Rörväggen ska ha homogen konstruktion typ Uponor Ultra Rib 2 eller likvärdig.

PBC Rörledningar i skyddsledning

Krav på rör och rördelar enligt PBB.

PE-ledning i skyddsrör utförs med stumsvets utan kopplingar. Ledningen förses vid behov med glidsko eller rullstöd enligt principritning PBC.

Den ände av skyddsröret som ej är ansluten till skyddsrörsbrunn ska skyddas mot inträngande jord med tätning med propp av fuktbeständigt material eller gummimanschett med slangklämmor i rostfritt syrafast stål.

PBF Tryckta eller borrade rörledningar

Krav på rör och rördelar enligt PBB.

Entreprenören har konstruktionsansvar för rörledning, tryckstation och mottagningsstation och för att installation av mediarör går att utföra, skrivs in i Administrativa föreskrifter under AFB.13.

Konstruktionsberäkningar för vald metod och ingående material såsom rör, fogar, tryckstationer och mottagningsstationer ska utföras av entreprenören och överlämnas till kommunens projektledare.

VA-enheten ska ha 10 arbetsdagar att granska handlingarna.

För inkoppling på befintlig ledning eller brunn krävs tillstånd från VA-enheten.

VA-enhetens driftpersonal ska utföra eller medverka vid inkoppling på befintlig ledning. Kontakt ska tas med driften senast 10 arbetsdagar innan utförande. All manövrering av inbyggda ventiler på idrifttaget ledningsnät ska utföras av VA-enheten.

VA-enheten ska besiktiga och godkänna inkoppling på servisledning innan återfyllning får utföras.

PCB Anslutningar av rörledning till rörledning mm

Framschaktning för kontroll av läge, dimension, rörtyp och skick ska ske i så god tid att eventuella ändringar av arbetsritning kan göras utan att det fortsatta arbetet hindras.

PCB.111 Axiell anslutning av tryckledning

Vid mekanisk anslutning ska skarvkoppling typ Hawle System 2000, Hawle Synoflex, Ulefos Multifix eller likvärdigt användas.

PRK-koppling är inte en godkänd skarvmetod på servisledningar.

Vid anslutning till tryckledning med icke dragsäkra kopplingar ska alltid kopplingarna närmast anslutningspunkten säkras med förankringsbojor enligt PCC.

PCB.112 Axiell anslutning av självfallsledning

Vid anslutning mellan rör av olika typ ska i första hand övergångskopplingar anpassade till respektive rörmaterial användas. Där standardkopplingar inte finns så ska skarvning ske med flexibel övergång av gummi som fästs med slangklämmor i rostfritt syrafast stål., typ Fernco eller likvärdig.

Anslutning ska vara tät mot in- och utläckage samt ge en jämn övergång utan att orsaka att dämning uppstår mot strömningsriktningen.

PCB.121 Anslutning med anborrning, T-rör e d av tryckledning

Anborrningsbygel typ Hawle, AVK eller likvärdig avsedd för trycksatt rör. Utloppsgänga minst 2 tum ska användas.

PCB.122 Anslutning med anborrning, grenrör e d av självfallsledning

Inkoppling på stamledning sker normalt med grenrör för spill- och dagvatten. Anslutning av servisledning till stamledning utförs på den övre halvan av stamledningen.

PCB.123 Anslutning med uppfräsning, anslutningsfoder e d av självfallsledning inifrån ledning

Öppning eller slopande av anslutande ledning ska bekräftas av VA-enheten före åtgärd.

Servisanslutningar till huvudledning ska utföras genom uppfräsning från huvudledningen.

Anslutningar ska slipas så att installerat foder är fritt från kanter eller taggar som kan hindra flödet i servisen eller huvudledningen. Befintlig anslutning får ej komma till skada vid uppfräsning.

Felfräsning som skadat befintligt eller nytt ledningsmaterial ska lagas med punktreparation på entreprenörens bekostnad.

PCB.132 Anslutning av tryckledning till brunn, kammare e d

Anslutning av tryckavloppsledning ska utföras med stalp motsvarande utgående lednings halva dimension. Tryckledning riktas mot utgående lednings centrum. Änden på tryckledningen ska vara väl synlig i brunnen.

PCB.3 Anslutning av dränledningar

Anslutning av dränledning får inte göras direkt till dagvattenbrunn utan görs via dränbrunn med sandfång till dagvattenbrunnens servis eller direkt på stamledning.

PCC.11 Förankring med bojor på tryckrörsledning

Vid schakt i närheten av befintlig tryckledning måste dess förankringar säkerställas. För ej dragsäkra system med t.ex. gjutjärnsrör och segjärnsrör med fogar typ Tyton, blydiktade eller liknande ska förankring utföras med förankringsboja i rostfritt stål med dragstag.

För att förhindra förskjutning av ledning utanför schaktgrop ska förankringsboja närmast schaktkant stabiliseras genom att U-balk eller spont placeras mot bojan. Utförande ska ske i samråd med VA-enheten.

PCE Inspektion av rörledningar i anläggning

PCE.1 Inre inspektion av ledning

Inre inspektion av ledning ska ske enligt tillämpliga delar i Svenskt Vatten P93.

PCE.12 Inre inspektion av självfallsledning

Kontroll och avvägning av brunnar enligt YBC.352 ska ske samordnat med TV-inspektion och inmätta brunnsnivåer ska föras in i filmprotokollet.

Märkning och benämning i filmprotokollet ska stämma med brunnsnumrering i bygghandling alternativt brunnsnumrering i VA-enhetens kartverk.

Vid renovering av ledningar ska TV-inspektion utföras före renovering och efter färdigställd renovering. Ledningens dimension och material ska alltid kontrolleras.

Vid anborrning på självfallsledning ska TV-inspektion utföras för att kontrollera att instickande rördelar inte förekommer.

PCF Rengöring eller rensning av hinder e d i rörledningar i anläggning

Rengöring av VA-ledning ska ske med högtryckspolning. Spolning, vattenprovtagning och desinfektion av vattenledning ska utföras enligt Svenskt Vatten publikation P77.

PDB Brunnar på avloppsledning

Brunnar inom körytor ska om möjligt placeras utanför körspår, rondeller, vägkorsningar och liknande.

Brunn av plast ska uppfylla kraven för kvalitetsmärkningen Nordic Poly Mark eller vara tredjepartsverifierade till motsvarande nivå. Stigarrör på plastbrunnar ska vara märkta med Nordic Polay Mark och ska ha styvhetsklass minst SN4.

Betäckningar ska vara av segjärn enligt SS-EN 124-1:2015 - SS-EN 124-6:2015 och minst av klass D400. Betäckning i hårdgjord yta ska vara teleskopisk eller flytande/variabel, typ Tierp A5V, A5S, TB600V, A6V, A640V, A6S eller likvärdig. Lock i trafikerade ytor ska utföras dämpade med gummiring. Lock ska ha fyrkantsmönster med tillräckligt stor anläggningsyta för att möjliggöra öppning med magnetisk brunnsöppnare. För att undvika att grus och asfalt hamnar i brunnen vid montering av flytande betäckning ska skrapring användas.

I asfalterad yta ska betäckning placeras i nivå med färdig yta. I gräsytor ska betäckning placeras ca 50 mm under färdig yta.

Tätningsring ska uppfylla krav enligt SS-EN 681-1.

På brunn där tryckspillvattenledning släpper i självfallsledning ska betäckningen vara lufttät.

PDB.1 Nedstigningsbrunn på avloppsledning

Betäckningar på nedstigningsbrunn utförs med kommunlogga och med ej låsbart lock.

Brunnar utförs i plast och ska vara dimensionerade för mark- och grundvattentryck så att inte deformation eller uppflytning uppstår.

Användning av betongbrunnar ska övervägas vid höga grundvattennivåer och dåliga markförhållanden. Beslut om material tas i samråd med VA-enheten.

PDB.521 Dagvattenbrunn av plast med vattenlås och sandfång

Dagvattenbrunnar utförs i dimensionen 400 mm med sandfång och vattenlås. Kupolbrunnar utförs med 5 cm förhöjd betäckning.

PDB.522 Dagvattenbrunn av plast utan vattenlås, med sandfång

Grunda dagvattenbrunnar utförs ej med vattenlås på grund av frysrisk.

PDB.9 Brunn för svavelvätereducering

Vid behov ska brunn för svavelvätereducering placeras i släppunkt för tryckspillvattenledning.

Brunn typ Flygt Odomin eller likvärdig. Brunnen ska grundläggas och förankras enligt leverantörens anvisningar.

PDC.111 Nedstigningsbrunn av betong på skyddsledning

Brunn på skyddsledning utförs enligt principritning PDC.111.

PDC.191 Nedstigningsbrunn av plast för tryckrörsledning med luftningsanordning på ledning i brunn

Avser avluftningsanordning på vattenledning. Avluftningsbrunn Belos eller likvärdig. Dimension på brunnen anpassas till storlek på ledningar och avluftare. Automatisk avluftare enligt PEC.411.

Avstängningsventil ska placeras mellan stamledning och avluftningsanordning. Brunn ska isoleras och tätas mot inläckande grundvatten.

PDE Brunnar på skyddsledning för kabel

Betäckning enligt SS-EN 124-1:2015 - SS-EN 124-6:2015 och minst av klass D400.

PEB Avstängningsanordningar m.m. i mark

Vilka ventiler som ska tillhandahållas respektive köpas in av entreprenören ska beslutas i samråd med VA-enheten. Vid tillhandahållande av ventiler ska avropstid från VA-driften anges samt hur ventilerna levereras.

Betäckningar ska vara flytande/variabla. I hårdgjord yta ska betäckning vara av segjärn klass D400 enligt SS-EN 124. I grus- och gräsytor ska betäckningar ligga några centimeter under färdig yta.

Ventilbetäckningar vatten

Betäckning på avstängningsventil ska vara rund med fyrkantigt lock. Betäckning på servisventil ska vara rund med runt lock.

Ventilbetäckningar tryckspill

Betäckning på avstängningsventil ska vara fyrkantig med fyrkantigt lock. Betäckning på servisventil ska vara fyrkantig med runt lock.

Ventilbetäckningar LTA-servis

Dubbelbetäckning för LTA-servis godkänns ej.

PEB.1111 Avstängningsanordning med kilslidsventil på vattenledning

Avstängningsventiler typ Hawle system 2000, AVK eller likvärdigt med muff eller PE-ändar PN16.

Servisventiler typ AVK av mässing eller likvärdigt, med klämrings- eller instickskoppling PN16.

PRK-koppling godkänns ej.

PEB.1121 Avstängningsanordning med kilslidsventil på tryckspillvattenledning

Avstängningsventiler typ Hawle system 2000, AVK eller likvärdigt med muff eller PE-ändar PN10.

Servisventiler typ AVK av mässing med klämringskoppling eller likvärdigt PN10. PRK-koppling godkänns ej.

PEB.2 Avstängningsanordning på självfallsledning

Avstängningsventil typ Wapro WaGate RIA RVM-TG eller likvärdig med spindelförlängare, skyddsrör och fyrkantig betäckning. Gummikomponenter som kommer i kontakt med spillvatten ska vara av NBR-gummi.

PEB.32 Spolpost på tryckspillvattenledning

Spolposter på tryckspill (LTA) utförs med 45 graders rörböj så att rensning kan utföras med rörrensningsplugg.

PEB.42 Brandpost med lång trumma

Fast brandpost i segjärn med teleskopisk brandposttrumma och backventil typ Rödhammar RHB Älmhult 1710 mm eller likvärdig. Flytande/variabel kvadratisk betäckning 400 mm typ Rödhammar eller likvärdig. Betäckningen ska ej vara låsbar. Utloppskoppling typ A.

Brandpost ska vara totalt renoveringsbar från markytan utan att den behöver schaktas fram.

Brandpost ska inte ha automatisk avtappning/dränering eller inbyggd föravstängningsventil.

PEB.71 Bakåtströmningshindrande anordning på tryckrörsledning

Återströmningsskydd på tryckavloppsledning ska vara av typ klaffbackventil, typ Hawle, AVK eller likvärdig.

PEB.72 Bakåtströmningshindrande anordning på självfallsledning

Återströmningsskydd på självfallsledning ska vara av typ Wapro WaStop Rostfritt eller likvärdig.

PEC.411 Luftningsanordning på vattenledning

Automatisk luftningsventil, typ AVK 701/30-010 DN 50 med gängkoppling eller likvärdig.

Luftningsventiler placeras i nedstigningsbrunn enligt PDC.191.

PGB Renovering av rörledningar

PGB.42 Renovering av ledning med flexibelt foder för självfallsledning

Renovering av ledning med flexibelt foder för självfallsledning ska utföras och uppfylla krav enligt SS-EN ISO 11296-4:2011 och Svenskt Vatten P101.

Foder ska uppfylla långtidsrörstyvhet (E50år) minst 2 kN/m2.

Kontroll av befintlig dimension och längdmätning ska utföras före materialbeställning till renoveringsarbetet.

Vid brunnar ska tätning mellan nytt foder och gammalt rör utföras. Installerat material ska utmed hela dess renoveringslängd ansluta väl till befintlig lednings rörvägg.

Hattprofiler ska monteras på anslutande ledningar.

Foder får ej kapas inuti ledning. Övergång mellan befintlig och renoverad ledning ska utföras så att en mjuk och tät övergång erhålls. Foder ska anslutas till befintliga ledningar och brunnar på ett sådant sätt att kanter eller bulor ej uppkommer.

Innan renovering påbörjas ska instickande servisanslutningar, rötter, sediment och andra hinder avlägsnas. Ledningen ska högtrycksspolas eller rengöras med för metoden lämpligt utförande samt slamsugas. Rengöring utförs i direkt anslutning till renoveringen.

Senast uppdaterad: 13 juli 2021