Pågående detaljplan: Östra Runby med Väsby stationsområde

Den 25 oktober till den 6 december 2018 pågick samråd om den andra detaljplanen för Väsby Entré: Östra Runby med Väsby stationsområde. Förslaget visar hur Runby kan byggas samman med centrala Väsby till en sammanhängande stadsdel, samt hur stationsområdet kan utvecklas.

Karta över detaljplanegränsen

Under samrådstiden inkom många synpunkter. De inkomna synpunkterna har bearbetats och sammanställts. Granskning av detaljplanen planeras ske i december 2021.

Här nedan kan du ta del av samrådshandlingarna.

Handlingar

Senast uppdaterad: 26 november 2021