• Startsida
  • / Igelvadsstråket i Östra Frestaby

Igelvadsstråket i Östra Frestaby

Tung avstägning längs med Igelvadsstråket

Det har satts upp tung avstängning längs med linjen som avgränsar körbanan och gång- och cykelvägen längs med Igelvadsstråket. Detta har gjorts för att säkra upp för de gång- och cykel trafikanter som använder gång- och cykelbanan. Detta behov finns då det parkeras bilar längs med Igelvadsstråket som tvingar biltrafik in på gång- och cykelvägen.

Igelvadsstråket är en lågtrafikgata som har planerats och projekterats i samråd med gatu- och trafikplanerare. Vid planeringen framkom att det bästa alternativet var att lägga gång- och cykelstråket i öst och vägbanan i väst på grund av att det blir en säkrare miljö för gång- och cykeltrafikanter då det blir färre passager över gatan.

Körbanan är tillräckligt bred för att utryckningsfordon och annan tung trafik ska kunna komma in och köra på Igelvadsstråkets körbana utan att komma in på gång- och cykelvägen. Avstängningen är alltså inte ett hinder.

Det är inte planerat för körbanan ska nyttjas för parkering. Om körbanan används för detta ändamål hindras både trafik och utryckningsfordon.

Enligt trafikregler får inte en heldragen linje köras över.

Senast uppdaterad: 21 oktober 2017