• Startsida
  • / Behandling av Norrvikens botten

Behandling av Norrvikens botten

Upplands Väsby kommun deltar i det internationella vattenvårdsprojektet Life för att minska övergödningen i Norrviken. I samverkan med Sollentuna kommun och länsstyrelsen i Stockholm ska Väsby få stopp på det interna läckaget av fosfor i sjön.

Sjön Norrviken lider idag av övergödning och är en så kallad eutrofierad sjö. Norrviken uppnår inte god status med avseende på fosfor, plankton, vattenväxter och fisk. Ett nytt projekt som startade i början på året ska ändra på detta. Upplands Väsby kommun är en av 35 parter i projektet som har en totalbudget om ca 30 miljoner euro.

EU – kommissionens miljöprogram Life

Den 1 januari 2017 startade projektet LIFE IP Rich Waters. Det är EU-kommissionens miljöprogram som ska hjälpa EU:s medlemsstater att uppfylla tuffa krav på god vattenkvalitet. Genom olika åtgärder ska projektet minska näringsämnen och föroreningar i sjöar och andra vattendrag.

Detta är Sveriges första LIFE IP-projekt där IP står för integrerade projekt. Projektet i sin helhet omfattar fem olika temaområden där Upplands Väsby ingår i temat ”övergödning från internbelastning”.

Internbelastning innebär att fosfor som legat sedimenterad på botten frigörs och går ut i vattnet.

Behandling ska stoppa internt läckage av fosfor

Syftet med Upplands Väsbys delprojekt är att, i samverkan med Sollentuna kommun och länsstyrelsen i Stockholm, genomföra en behandling i Norrvikens bottensediment. Behandlingen förväntas minska övergödningen i sjön och mängden fosfor i det vatten som rinner ut från den.

I delprojektet ingår även att göra en utvärdering av vilka effekter behandlingen ger. Det ingår ett kontrollprogram som följer effekterna före, under och efter behandlingen. Utvärdering ska ske med fokus på effekter på vattenkemi, plankton, bottenfauna, vattenväxter, fisk och miljögifter i fisk.

Inleds under sommaren 2017

Delprojektet inleds i sommar med provtagning enligt kontrollprogrammet. Nästa sommar kommer behandling av bottensediment att ske. Efter fortsatt provtagning och utvärdering slutredovisas delprojektet i december 2021.

Senast uppdaterad: 21 oktober 2017