• Startsida
  • / Information om PCB-föroreningen i Upplands Väsby

Information om PCB-föroreningen i Upplands Väsby

Halterna av PCB är förhöjda i Oxundasjön och Väsbyån. Sedan 2013 har Upplands Väsby kommun gjort undersökningar för att utreda var det kommer från och hur omfattande läckaget är. Källan till utsläppet har lokaliserats till området kring Messingen och arbete pågår med att få en samlad bild av omfattningen. Kommunen kartlägger också de industrier som tidigare låg i området för att eventuellt kunna hitta en ansvarig.

Under våren 2017 har en ny beräkning av den totala mängden PCB i sedimenten på Oxundasjöns botten gjorts. Beräkningen visar att det finns cirka fem ton PCB i sedimenten, jämfört med den tidigare uppskattningen på tre ton. Föroreningen finns framförallt i sjöns södra delar vid Väsbyåns utlopp. Den nya beräkningen förändrar inte den påverkan som PCB har på sjön. IVL Svenska miljöinstitutet har genomfört en fiskhälsostudie på uppdrag av Naturvårdsverket som visar att fisken har anpassat sig till de förhöjda halterna av PCB och klarat sig relativt bra. Kommunen avråder dock från konsumtion av fisk från Väsbyån, Oxundasjön och Rosersbergsviken.

I kvarter Messingen, dit källan för utsläppet lokaliserats, har Peab hittills sanerat fem ton PCB. Saneringen genomfördes under hösten 2016 och jordmassorna transporterades bort för destruktion. Under 2017 har två luftprovtagningar genomförts i området. Resultatet från den första visar på förhöjda halter PCB, dock långt under de gränsvärden som finns. Resultatet från den andra provtagningen kommer under hösten. I slutet av 2016 togs prover av dricks- och dagvatten i Messingen. I dricksvattnet finns inga mätbara halter av PCB, däremot hittades förhöjda halter i dagvattnet. Analyserna visade även på förhöjda halter av klorerade lösningsmedel i en spolpost som stått oanvänd i flera år. Efter spolning fanns inga mätbara halter kvar och det finns inga risker med att använda dricksvattnet. Att klorerade lösningsmedel påträffades i spolposten tyder på att de finns i marken i Messingenområdet, vilket kommunen nu ska titta närmare på. Klorerade lösningsmedel användes tidigare som avfettningsmedel vid metallbehandling.

Källan till utsläppet är de industrier som fanns inom kvarter Messingen under 1900-talet. Kommunen gör just nu en historisk inventering med fokus på Väsbyverken och dess verksamhet. Kommunen har också gjort flertalet undersökningar för att få en bild av föroreningssituationen i mark och vatten och arbetar nu med att färdigställa underlaget till den ansvarsutredning som ska göras under hösten. Ansvarsutredningen genomförs för att kunna avgöra om det går att hitta någon ansvarig verksamhetsutövare. Den senaste dateringen visar att de största utsläppen skedde under 1960-1980 talet. Dateringen baseras på att den industriella verksamheten i Messingen tog fart ordentligt på 1930-talet, och behöver bekräftas.

Sedan de förhöjda halterna av PCB upptäcktes 2013 har Upplands Väsby kommun arbetat för att hitta källan och ringa in den påverkan som skett i Väsbyån, Oxundasjön samt spridningen ut till Mälaren. Arbetet görs tillsammans med Sigtuna kommun och med stöd av länsstyrelsen i Stockholm

Mer information och underlagsrapporter finns på www.upplandsvasbylänk till annan webbplats.se/pcb

PCB står för polyklorerade bifenyler och har använts i bland annat kondensatorer och transformatorer, som mjukgörare i fogmassor mm. PCB förbjöds i öppen användning 1972 och fasades stegvis ut i slutna applikationer fram till att ett totalförbud infördes 1995. PCB har visats påverka människors immunförsvar, orsaka hudförändringar och vara cancerogent. Det är framför allt långvarig exponering som är hälsoskadligt. Under 1960-talet gjordes de första upptäckterna som tydde på att PCB även hade skadlig inverkan i miljön, t.ex. säl och havsörn i Östersjöområdet fick svårt att föröka sig.

Senast uppdaterad: 21 oktober 2017