• Startsida
  • / Luftpåverkan och datering av PCB-utsläppen fastställda

Luftpåverkan och datering av PCB-utsläppen fastställda

Nu vet vi när utsläppen av PCB skedde, att utsläppen kommer från kvarteret Messingen och hur luften påverkats. Det visar två rapporter som kommunen tagit fram och som nyligen blivit klara.

Rapport om sedimentdatering

IVL Svenska Miljöinstitutet har genomfört en så kallad sedimentdatering som visar att de största utsläppen av PCB skedde från slutet av 1940-talet till cirka 1980. Dateringen är baserad på att verksamheten startade 1903. IVL har i detta underlag även genom statistisk analys av prover från mark, sediment, vatten och fisk från området, tydligt visat att PCB-mönstret (kongenmönstret) är detsamma i kvarteret Messingen som i Väsbyån, Oxundasjön och vidare ut i Rosersbergsviken. Tillsammans med det faktum att PCB-föroreningen sprids till Väsbyån nedströms Messingen och att Ramböll sammanställt underlag som visar att det inte finns någon annan källa i närheten av kvarteret Messingen kan kommunen nu säga att det är kvarteret Messingen och dess tidigare industriverksamhet som är källan till föroreningen.

Rapport om sedimentdatering

Rapport om luftprovtagning

IVL har även genomfört luftprovtagningar av PCB vid två tillfällen inom kvarteret Messingen under 2017. Detta för att se eventuell spridning från den förorenade marken till luften och kunna avgöra om det förekommer några hälsorisker för de som bor i området. Resultaten har sammanfattats i en kort rapport och visar att halterna PCB i luften är förhöjda i området, jämfört med halter i exempelvis centrala Stockholm. Däremot är halterna långt under de gränsvärden som finns. Det tillskott som halterna i luften ger till det dagliga intaget av PCB är marginellt i jämförelse med det som man får i sig via födan, till exempel fet fisk och mejeriprodukter.

Rapport om luftprovtagning

Kommunen utför en ansvarsutredning

Informationen om dateringen och analysen av PCB-mönstret är viktiga delar till ansvarsutredningen som kommunen håller på att sammanställa. Ansvarsutredningen görs i två steg. Det första steget är att avgöra om det går att identifiera någon ansvarig verksamhetsutövare. Andra steget är att avgöra hur stor andel av saneringen en ansvarig verksamhetsutövare ska vara med och bekosta, en så kallad skälighetsbedömning.

Kommunens advokater kopplar nu samman dateringen med bolagshistoriken för att se om det går att identifiera någon ansvarig verksamhet. Målsättningen är att godkänna första steget av ansvarsutredningen i miljönämnden efter sommaren.

Senast uppdaterad: 4 april 2018