• Startsida
  • / Klartecken för planering av ny grundskola

Klartecken för planering av ny grundskola

Kommunstyrelsen vill projektera för en grundskola om 600 platser till höstterminen 2023. Grundskolan är tänkt att byggas på Smedsgärdet, norr om Vilundaparken.

Smedsgärdshallen med intilliggande tomt.

Beslutet tas för att kunna tillgodose kommunens behov av grund- och förskoleplatser till 2023. Smedsgärdet har kommit till som ett alternativ till den tidigare planeringen av en grundskola i Vilundaparken. Det projektet lades ned efter svårigheter att kunna bygga där.

Behovet av en ny grundskola finns dock kvar och grundar sig på analysen av den senaste befolkningsprognosen.

- Skolan på Smedsgärdet gör att vi täcker underskottet på grundskoleplatser som hade uppstått 2023 och täcker behovet fram till 2026 då vi ser behov av ytterligare grundskoleplatser, säger fastighetsstrateg Björn Sundberg.

Marken vid Smedsgärdet är den enda obebyggda mark i centralt läge och som har en gällande detaljplan som medger byggnation av skola/förskola.

- Det är jättebra att kommunen snabbt hittade nya vägar framåt efter negativa besked från länsstyrelsen om planerna vid Vilunda. Med den nya skolan på Smedsgärdet möter vi upp behovet av skolplatser i centrala Väsby, säger Joanna Masoura (M), ordförande i utbildningsnämnden.

Kommunstyrelsens beslut i måndags innebär att tjänstemän inom kommunen får i uppdrag att gå vidare med en projektering som innebär utredningar av både praktiska och tekniska frågor kring uppförandet av en grundskola. I utredningen ingår också att ta ställning till behovet av en eventuell förskola i lokalerna.

Den beräknade kostnaden för skolan, 275 miljoner, finns med i flerårsplanen 2019-2022.

Senast uppdaterad: 15 april 2019