• Startsida
  • / Flygbullret het fråga när landshövdingen besökte kommunen

Flygbullret het fråga när landshövdingen besökte kommunen

Buller från landande flygplan över Väsby uppfattas som störande av ca 6 000 kommuninvånare. Hur utövar Länsstyrelsen sin roll som tillsynsmyndighet, att flygplanen väljer annan väg där så är möjligt, var en av huvudfrågorna när länsledningen under torsdagen besökte kommunen.

De styrande i Väsby får besök av landshövdingen. Personerna listas i bildtext.

Från vänster: landshövding Sven-Erik Österberg, länsöverdirektör Johan von Sydow, samhällsbyggnadsdirektör Åsa Ryding, andra vice ordförande i kommunstyrelsen Mathias Bohman, kommunstyrelsens ordförande Oskar Weinmar, integrationssamordnare Mikael Kampner, kommundirektör Regina Kevius, miljödirektör Länsstyrelsen Göran Åström, biträdande kommundirektör Per-Ola Lindahl, bygg- och miljöchef Anna von Axelson och stadsbyggnadschef Mikael Rångeby.

Bygg- och miljöchefen Anna von Axelson lyfte även trafikverkets pågående arbete med den så kallade riksintressepreciseringen som nu pågår, dvs vilka nya områden som kan komma under bullermattan. Swedavias plan på en fjärde bana i nord- sydlig riktning borde bedömas ur ett samlat samhällsekonomiskt perspektiv, med tanke på konsekvenserna för folkhälsan, menade Anna.

Integrationssamordnare Mikael Kampner presenterade kommunens integrationsarbete. Bland annat lyftes att arabiskan är kommunens näst största språk. Kommunen tillsammans med grannkommunerna Sigtuna och Sollentuna och arbetsförmedlingen samverkar i ett unikt projekt, Etableringslyftet. Kommunernas arbetsmarknadsenheter och arbetsförmedlingen är samlokaliserade och arbetar med stötta kommunernas nyanlända till arbete. Projektet uppvisar mycket goda resultat där 65% av de personer som avslutat sin medverkan i projektet har gått vidare till arbete. Kommunen prisade också det goda samarbete kommunen har med Länsstyrelsen i den gemensamma integrationsutmaningen.

Om dialogen och samarbetet kring vattenfrågorna, främst hanteringen av dagvattnen på Stockholmsåsen, berättade stadsbyggnadschefen Mikael Rångeby. Arbete pågår med att kartlägga befintlig påverkan av byggnation på och nära åsen och hur detaljplaner kan genomföras utan att äventyra vattenstatusen. Här behöver kommunen och länsstyrelsen vara överens från början vilka åtgärder som ska göras och vilka som är bäst.

Från Länsstyrelsen deltog landshövding Sven-Erik Österberg, länsöverdirektör Johan von Sydow, miljödirektör Göran Åström och samhällsbyggnadsdirektör Åsa Ryding. Syftet med mötet var att länsstyrelsen vill känna kommunen, veta hur länsstyrelsen uppfattas och hur vi kan hjälpas åt att utveckla länet.

Kommunen representerades av förutom ovan nämnda kommunstyrelsens ordförande Oskar Weinmar, kommunstyrelsen 2:vice ordförande Mathias Bohman, kommundirektör Regina Kevius och biträdande kommundirektör
Per-Ola Lindahl.

Senast uppdaterad: 9 juli 2020