• Startsida
  • / Bottenbehandling av sjön Norrviken

Bottenbehandling av sjön Norrviken

Under våren och sommaren 2020 genomförs ett arbete för att främja vattenkvaliteten i sjön Norrviken. Det gör Upplands Väsby kommun och Sollentuna kommun tillsammans med Länsstyrelsen.

Bottenbehandling av Norrviken

Målet med arbetena i Norrviken är att minska övergödningen. På så sätt ska sjön och vattendragen nedströms må bättre och få livskraftigare ekosystem.

Arbetena startar i april och pågår under cirka fyra månader.

Möjligheter till att bada påverkas inte av arbetet. Men de som badar bör tänka på att hålla avstånd till arbetsfordon i och intill sjön.

Bakgrunden till projektet

Bakgrunden till projektet är att Norrviken är övergödd. Fosfor och kväve påverkar vattenkvalitet negativt. För att minska den så kallade internbelastningen av fosfor som ligger lagrad och utsöndras från bottensedimentet genomförs en aluminiumbehandling från en båt.

Behandlingen ökar den fosforbindande förmågan i sedimenten. Metoden är välbeprövad och har använts i några hundra sjöar under de senaste fem decennierna. Sjöar som behandlats med denna metod har uppvisat goda resultat. Behandlingen i Norrviken kommer att genomföras på mjukbottnar djupare än 4 meter.

Projektet finansieras med stöd av EU/LIFE och Havs- och vattenmyndigheten inom ramen för projektet LIFE IP Rich Waters. Projektets syfte är att öka åtgärdstakten inom Sveriges vattenförvaltning.

Information om förbättringen av Norrvikens vattenkvalitét.

För mer information kontakta Louise Andersson, miljöprojektledare, Upplands Väsby kommun, louise.andersson@upplandsvasby.se, 08-590 973 54.

Senast uppdaterad: 9 juli 2020