• Startsida
  • / Väsbybors åsikter om gestaltning lägger grunden till framtida byggande

Väsbybors åsikter om gestaltning lägger grunden till framtida byggande

Väsbyborna som deltog i höstens medborgardialog har gett sitt tydliga budskap; Äldre arkitekturstilar vinner över 60- och 70-talets miljonprogram. Nu tar kommunen steget vidare med de mest uppskattade byggstilarna som ska ta Väsby från förort till modern småstad.

Ritningar på ett bord

Foto: Mostphotos

Upplands Väsby kommun genomförde i höstas en digital medborgardialog med Väsbybor om synen på gestaltning och arkitektur. Av mer än 600 svar framgår att de äldre arkitekturstilarna är mest uppskattade; jugend, nyrenässans, 20-tals klassicism och nationalromantik. Lägst poäng fick ”miljonprogram” som syftar på 60- och 70-talets massproduktion av lägenheter.

Vi politiker styr kommunen och beslutar om dess utveckling på Väsbybornas mandat. Då måste vi vara lyhörda för hur de vill att denna utveckling ska se ut. Åsikterna i medborgardialogen ger oss en bild av vad invånarna uppskattar. Jag är övertygad om att vi bygger ett bättre Väsby om vi utgår ifrån vad Väsbyborna vill se, säger kommunstyrelsens ordförande Oskar Weinmar (M).

För att säkerställa att Väsbybornas åsikter får genomslag i det fortsatta arbetet är ett styrdokument för gestaltning under framtagande. Dokumentet innehåller vägledning för den framtida arkitekturen i Väsby. Där framgår att det är just de uppskattade byggnadsstilarna som ska förekomma i högre grad i det framtida byggandet.

Gestaltningsbilagan och Väsbybornas framförda åsikter kommer att vara utgångspunkten för vårt fortsatta arbete. Alla hus som byggs behöver inte se ut som om de vore hundra år gamla, även om de gärna får göra det. Det viktiga är att i framtida byggande förhålla sig till de attribut som finns i de arkitekturstilar, byggnadsmaterial och färger som Väsbybor sagt att de uppskattar mest, säger Oskar Weinmar.

I gestaltningsbilagan förordas att kommunen ska sträva efter att bygga ett framtida Väsby med karaktären av en modern småstad med en tät stadskärna och en blandning av bostäder och arbetsplatser.

Den arkitekturdebatt vi har idag visar på de utmaningar som vi har nu - att producera hus i bra material och med en genomtänkt och tilltalande arkitektur som samtidigt förhåller sig till dagens krav på lönsamhet och rationellt byggande. Gestaltningsbilagan är ett svar på detta och visar vad Upplands Väsby vill se mer av, säger stadsarkitekt Lena Nordenlöw.

Fakta: Gestaltningsbilaga till stadsmässighetsdefinitionen
Syftet med gestaltningsbilagen är att tydliggöra kommunens syn på gestaltning och arkitektur för att på så vis kunna styra mot ett sådant uttryck i den byggda miljön som invånarna gett uttryck för.

Bilagan ska verka för en god arkitektonisk utveckling i Upplands Väsby och välgestaltade offentliga miljöer. Bilagan ska fungera som en vägledning vid planering och byggnation.

Avsikten är att ny bebyggelse ska förhålla sig till de karaktärsdrag som återfinns i de stilar som Väsbyborna uppskattar mest. En viktig del är att dåtidens teknik och ekonomi måste översättas till vad som är möjligt att göra i dag.

Det område som omfattas av bilagan är i första hand hela den täta staden med bland annat stationsområdet, centrum och Bredden. Undantaget är själva resecentrum och stationen som kommer att ritas av Zaha Hadid Architects enligt tidigare förslag.

Läs Gestaltningsbilagan (se ärende 08.1)länk till annan webbplats

Läs rapporten om medborgardialogen (se ärende 08.2)länk till annan webbplats

Senast uppdaterad: 9 juli 2020