• Startsida
  • / Så tycker äldre Väsbybor om äldreomsorgen

Så tycker äldre Väsbybor om äldreomsorgen

Äldreomsorgen behöver förbättra brukarens inflytande och personalens tillgänglighet. Det framgår av svaren från de äldre Väsbybor som besvarat Socialstyrelsens senaste nationella undersökning ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?”.

Vårdmiljö. Korridor med rullstolar och vårdanställd.

Foto: Mostphotos

Kundnöjdheten från brukare inom äldreomsorgen är sig lik sedan förra årets undersökning. Resultatet visar att Upplands Väsbys särskilda boenden inom många områden ligger högre eller på samma resultat som riks- eller länssnittet. Det är fler av de svarande som upplever att maten smakar bra, färre känner sig ensamma och möjligheten att träffa sjuksköterskan har förbättrats.

Samtidigt visar resultatet liksom tidigare år på utmaningar. Särskilda boenden behöver informera bättre vid tillfälliga förändringar. De behöver också tydliggöra vart man vänder sig med synpunkter och klagomål.

Det är glädjande att fler är nöjda med maten i år. Det har vi nog vårt nya tillagningskök att tacka för. Det känns också riktigt bra att många är glada över gott bemötande och känner sig trygga på våra boenden. Men vi har ett arbete att göra för att i större utsträckning ta individuella önskemål i beaktande och behöver se över informationsarbetet framöver, säger Margareta Hamark (L), ordförande i omsorgsnämnden.

Hemtjänstens resultat ligger, liksom förra året, under läns- och rikssnittet. Det är många som är nöjda med bemötandet och den tid personalen har för arbetet. Det finns dock en önskan från brukarna om att bättre kunna påverka vilka tider de får hjälp.

Vi kräver in och får handlingsplaner från våra privata och kommunala utförare och vi ser ett fortsatt behov av att arbeta med dessa frågor, säger Mona Lindgren som är kommunens avdelningschef för äldre och personer med funktionsnedsättning.

Fakta: Undersökningen
Socialstyrelsen genomför den årliga nationella undersökningen ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?” Undersökningen riktar sig till 65-åringar och äldre som bor i ordinärt boende med stöd av hemtjänst eller på permanent särskilt boende.

I undersökningen tillfrågas brukare inom privat och kommunal regi. Syftet är att kartlägga de äldres uppfattning om den service, vård- och omsorg som den enskilde får samt den boendemiljö som erbjuds inom särskilt boende. Resultaten används för jämförelser mellan kommuner och verksamheter och är ett underlag för att identifiera förbättringsåtgärder.

Senast uppdaterad: 7 oktober 2020