• Startsida
 • / Lämna synpunkter till utvecklingen av Optimus

Lämna synpunkter till utvecklingen av Optimus

Nu startar samrådet om detaljplan för området Optimus. Du har möjlighet att lämna dina synpunkter på förslaget fram till 12 februari 2021.

Illustration av en gata med bebyggelse och träd.

Illustration: Kod arkitekter AB

En ny detaljplan ska tas fram för området Optimus, som ligger strax söder om pendeltågsstationen i Upplands Väsby. Samrådet är till för att få in synpunkter på planförslaget. Dessa ligger sedan till grund för att få ett så bra beslutsunderlag som möjligt.

Optimus är en del av Upplands Väsbys industrihistoria med en del äldre industribyggnader kvar. Idag är området präglat av verksamheter, parkeringsytor och kontor. Där finns och kulturverksamhet, bland annat Väsby konsthall.

Stadsdel med bostäder och kontor

Planen är att utveckla området och skapa en ny blandad stadsdel med bostäder och kontor. Det ska också finnas lokaler med möjlighet till bland annat förskola och kulturverksamheter. I förslaget ingår även ytor för nya mötesplatser, exempelvis torg och parker.

Utvecklingen av området innebär att en ny karaktär skapas, från dagens verksamhetsområde till en tät stadsmiljö.

Information om Optimus och planhandlingarna.

Fakta om detaljplanen för området Optiumus

Omfattning
Planförslaget omfattar cirka 900-1100 nya bostäder och cirka 25 000 kvm för kontor och centrumfunktioner.

Samråd

 • Samråd pågår 21 december 2020-12 februari 2021
 • Information om Optimus och planhandlingarna.
 • Förslaget finns även tillgängligt i kommunhusets reception,
  Dragonvägen 86.
 • Du kan beställa utskrivna planhandlingar via fysiskplanering@upplandsvasby.se eller 08-590 970 00.

Lämna dina synpunkter

 • Eventuella synpunkter på förslaget ska lämnas skriftligt senast 12 februari 2021 till:
  Kommunstyrelsen
  Upplands Väsby kommun
  194 80 Upplands Väsby
  eller e-post ks@upplandsvasby.se. Ange diarienummer KS/2019:172.

Detta händer med dina synpunkter

 • Skriftliga synpunkter på förslaget sammanställs i en samrådsredogörelse. Utifrån synpunkterna kan förändringar göras i planförslaget.
 • Politikerna beslutar därefter att ställa ut planförslaget på granskning.
 • Under granskningstiden finns fortfarande möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.
 • Skriftliga synpunkter sammanställs och kommenteras därefter i ett granskningsutlåtande.
 • Om inga större förändringar görs efter granskningen antar kommunen det slutgiltiga planförslaget.
 • Efter tiden för överklagan vinner detaljplanen laga kraft, vilket innebär att den blir giltig. Då kan utvecklingen av området starta.
Senast uppdaterad: 21 december 2020