• Startsida
  • / Förskolan Skogsbrynet involverar barnen i sitt hållbarhetsarbete

Förskolan Skogsbrynet involverar barnen i sitt hållbarhetsarbete

På förskolan Skogsbyrent går cirka 180 barn. En viktig del i förskolans hållbarhetsarbete är att involvera förskolebarnen.

Ett barn hoppar mellan de olika målade färgrutorna på en förskolegård.

Foto: Förskolan Skogsbrynet

Hållbar utveckling innefattar ekologiska, sociala och ekonomiska utmaningar som verksamheter och företag står inför. På förskolan Skogsbrynet arbetar pedagogerna aktivt med att involvera barnen i frågor som rör hållbar utveckling. Genom att involvera barnen blir de delaktiga i undervisningen samtidigt som de barnen för en inblick i viktiga samhällsfrågor.

Det är glädjande att barnen involveras och blir delaktiga i frågor som berör dem själva samtidigt som det finns en tydlig koppling till det övriga samhället, säger Per-Erik Kanström (M) ordförande utbildningsnämnden.

Delaktighet ökar kunskapen hos barnen

Genom att låta förskolebarnen vara delaktiga i demokratiska processer så ökar deras förståelse och kunskap om hur man kan påverka sin situation. En demokratisk process som barnen på Skogsbyrent involverats i är en omröstning om hur gården på förskolan skulle målas. Samtidigt ville pedagogerna öka möjligheterna för barnen till vardagsmotion och att utmana kroppen till rörelse. Utifrån att öka den demokratiska processen samt möjliggöra för mer rörelse så samlades pedagoger och barn för att prata om hur gården skulle utvecklas.

Vi involverade barnen i arbetet med hur förskolans gård skulle målas genom att tillsammans titta på en karta över gården. Utifrån kartan tittade vi gemensamt på vilka målningar och material barnen önskade. Barnen önskade målningar som en cykelbana, hinderbana och spelet twister. Sen kompletterades gården med bland annat fler bollar, hinder till hinderbana och innebandyklubbor, säger Kristin Follis Bergman hållbarhetspedagog Skogsbrynet.

Genom att öka barnens delaktighet får de förståelse för att de kan vara med och påverka deras tid på förskolan.

Hållbarhetsforum för pedagogerna

Pedagogerna på Skogsbrynet är alla aktiva i hållbarhetsarbetet. Genom ett gemensamt hållbarhetsforum för pedagogerna finns möjlighet att diskutera bland annat förskolans hållbarhetsarbete och ny forskning. Det gemensamma arbetssättet inkluderar pedagoger som är lyhörda för att få svar på barnens funderingar och frågor med utgångspunkt i barnens intressen. Barnen får samtidigt möjlighet att koppla deras tidigare erfarenheter och tanker till att förstå nutiden.

Skogsbrynet har en övergripande årlig planering för sitt hållbarhetsarbete. Planeringen grundar sig i barnen frågor och intressen. Utifrån planeringen tar varje avdelning fram sitt sätt att arbeta för att uppnå de uppsatta hållbarhetsmålen.

Som en viktig del i arbetet med vår årliga plan för vårt hållbarhetsarbete är det viktigt att låta barnen intressen och frågor ligga till grund för planen. Genom att involvera barnen och fånga deras frågor och intressen ökar vi deras kunskap och delaktighet. Ett exempel är när vi planterade tillsammans med barnen. Barnen fick möjlighet att utforska jord, frö och vatten samtidigt som vi diskuterade naturens livscykel. Barnen blev väldigt intresserade av maskar och deras roll i processen. Det ledde till att vi fortsatt prata om maskar genom att läsa fakta böcker, kolla på film och observera maskar, säger Kristin Follis Bergman hållbarhetspedagog Skogsbrynet.

På Skogsbrynet har pedagogerna god kunskap om flerspråkighet interkulturalitet och värdegrund. Dessa erfarenheter är viktigt delar inom socialt hållbarhet med fokus på lärande för hållbarutveckling. Genom att möjliggöra för att barnen ska vara aktiva deltagare har pedagogerna arbetssätt för att lyfta barnens intressen.

Senast uppdaterad: 27 april 2021