Avfall och återvinning

Kommunen ansvarar för att samla in restavfall från hushåll och verksamheter. Vi ansvarar för ditt mat-, el-, grov- och farliga avfall samt restavfallet. Hur det ska gå till bestäms av vår avfallsplan och våra avfallsföreskrifter.

På dessa sidor finns information om hur du som bor eller är verksamhetsutövare i Väsby hanterar ditt avfall.

För frågor, beställningar eller reklamationer kontaktar du Väsby Direkt, tryckval 4.

Avgifter och regler, abonnemang

Kostnaden för din sophämtning är uppdelad i en grundavgift och en hämtningsavgift. Din faktura beror på din boendeform.

Hämtning

Det är kommunen som ansvarar för att du som bor i Upplands Väsby får ditt avfall hämtat och omhändertaget på rätt sätt. Vi ansvarar för ditt restavfall, mata...

Källsortering och återvinning

Sopsortering och återvinning är viktigt för att värna om miljön. Det är när avfallet är sorterat på rätt sätt som det kan tas om hand och återvinnas.

Farligt avfall

Farligt avfall är sådant som är skadligt för miljön om det lämnas på fel ställe. De måste därför sorteras ut och tas om hand separat.

Slam och latrin

Om du inte är ansluten till kommunalt avlopp utan har ett eget avlopp eller en torrtoalett behöver avfallet tas omhand regelbundet.

Digital tömningsregistrering

Upplands Väsby kommun inför digital tömningsregistrering från och med hösten 2018. För att digitalisera och effektivisera sophanteringen så taggar vi alla so...