Regler för eldning

Det är den person som eldar som är ansvarig för att se till att närboende inte utsätts för oacceptabel störning, som till exempel störande rök eller nedsmutsning. Ett gott råd vid eldning är att tänka på att bara elda med torr, ren ved som legat en sommarsäsong och torkat under tak. På så sätt minimeras risken för kraftig rökutveckling.

Det är förbjudet att inom planlagt område (tätort) elda löv, kvistar och annat trädgårdsavfall (renhållningsordning för Upplands Väsby kommun § 19).

Information om avfallsföreskrifter

Valborgsmässoeldar

Eldning av trädgårdsavfall får dock ske vid majbrasor/valborgsmässoeldar (valborgsmässoafton). Endast torra pinnar, kvistar och grenar får då eldas. Elda inte tätt packat trädgårdsavfall, löv, gräs och liknande. Det ger en kraftig rökutveckling. Brasan ska placeras på ett sådant sätt att det med tanke på närhet och vindriktning inte orsakar olägenhet för närboende.

Brandrisken måste uppmärksammas

Tänk därför på att inte elda för stora högar och inte i närheten av träd, buskar och annat som eventuella gnistor från elden kan antända.

Eldningsförbud

När det råder eldningsförbud så gäller det all form av öppen låga. Därför är det även förbjudet att elda trädgårdsavfall, oavsett försiktighetsåtgärder. Grillning kan även bli omfattad, kontrollera med räddningstjänsten om det föreligger risk för förbud.

Håll koll på brandrisken via en app

Appen Brandrisk ute hjälper dig att hålla koll på brandrisken i skog och mark. Appen finns att ladda ner på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB:s) webbplats.
Mer information om appen Brandrisk ute på MSB:s webbplats. Länk till annan webbplats.

Det finns inga generella begräsningar när det gäller grillning, men den får inte bli störande för närboende. Placering av grill och val av bränsle innebär att risken för störning minskar.

Det är inte ovanligt att omfattande eldning i braskamin i tätorten ger störningar. Om man eldar mycket och ofta i ett område där många människor bor kan det hända att människor känner sig störda och besvärade.

Störningar

Störningar kan upplevas som en allmän försämring av bostadsområdets luft, eller vara att en viss granne utsätts mer direkt för rökgaserna. Det finns också människor som av olika hälsoskäl besväras mer än andra av de rökgaser som bildas vid eldning.

Trivseleldning

Miljönämnden har beslutat om en policy kring eldning. I tätorten bör eldning i braskaminer endast ske som trivseleldning. Med trivseleldning menar man eldning högst två gånger i veckan cirka två timmar per gång. Det betyder att man inte kan räkna med att kontinuerligt använda kaminen som kompletterande värmekälla. Denna begränsning gäller inte för kaminer som eldas med pellets.

Senast uppdaterad: 17 december 2021