Gränsvärden och mätningar

Vilka gränsvärden som finns samt hur man mäter dessa skiljer sig åt beroende på vad det är som ska mätas.

Buller inomhus

Vid bedömning av inomhusbuller tillämpas Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus (FoHMFS 2014:13). Där finns riktlinjer för hur mycket det får låta inomhus finns.

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus på Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Buller utomhus

Fläktar, kylanläggningar och liknande som placeras utomhus bedöms av Naturvårdsverkets riktlinjer som externt industribuller. Mätningar sker utomhus till exempel vid klagandens fasad eller tomtgräns.

Finns det tillståndsbelut eller godkänd anmälan enligt miljöbalken för en industri, som anger andra rikt- och gränsvärden för buller, tillämpas dessa.

Riktlinjer för externt industribuller på Naturvårdsverkets webbplatslänk till annan webbplats

Trafikbuller

En stor källa till buller i Upplands Väsby är trafiken, med E4:an. Fastighetsägare har en skyldighet att se till att fönster håller en god kvalitet och underhålls för att undvika bullerstörningar.

Om du som fastighetsägare upplever att det du har en bullerstörd fastighet kan du vända dig till vägansvarig för att ansöka om ett bullerskydd till fasaden. Vägarna i tätorten är huvudsakligen kommunens ansvar, men det finns undantag. Trafikverket ansvara för E4:an.

Buller från byggarbetsplatser

Byggbuller regleras i Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från byggplatser (NFS 2004:15).  Bullerberäkningar eller bullermätningar och omgivningskartläggning bör genomföras av verksamhetsutövaren på byggplatsen för bedömning av störningspåverkan för omgivningen. Skulle störande buller uppstå från en byggarbetsplats är det i första hand verksamhetsutövaren som ska kontaktas.

Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från byggplatser på Naturvårdsverkets webbplatslänk till annan webbplats

Mätningar

Mätningar ska alltid genomföras av ackrediterad eller aukoriserad akustikkonsulter. Som använder kalibrerade instrument och mäter efter de svenska standarder som finns.

Riktvärde och gränsvärde

Halten radongas mäts i enheten Bequerel. Måttet 200 Bq/m3 luft är gränsvärde för nybyggda bostäder och riktvärde för befintliga. I vatten mäts radongashalten i Bq/liter. Gränsvärdet är 1000 Bq/liter.

Radonmätningar

Under vintersäsongen 1 oktober – 30 april kan småhusägare mäta radon. Mätningen tar minst två månader och måste därför påbörjas senast i slutet av februari.

Långtidsmätning

Långtidsmätning används för att uppskatta radongashaltens årsmedelvärde i en bostad. För bestämning av årsmedelvärde krävs enligt Strålsäkerhetsmyndigheten en mättid av minst 60 dagar och mätningen ska utföras inom eldningssäsong (1 oktober - 30 april). Mätning av radon i hus skall utföras med minst en dosa på varje våningsplan där det finns bostadsrum, dock minst två dosor totalt.

Korttidsmätning

En rådgivande korttidsmätning kan användas i rådgivande syfte, till exempel efter åtgärd samt vid köp eller försäljning av bostad. Korttidsmätning bör endast användas när tiden inte räcker till en långtidsmätning. Mätning ska pågå minst sju dagar. Observera att en rådgivande korttidsmätning inte ger årsmedelvärde.

Temperaturen bör ligga mellan 20 och 23 C, för en behaglig inomhusmiljö. Ett klimat som är för varmt, kallt eller dragit kan bidra till sämre hälsa. Symtom på försämrad hälsa kan vara slemhinne- och luftvägssymtom, astma, hudsymtom, trötthet och huvudvärk.

Förskolor, ålderdomshem och liknande lokaler bör ha en temperatur på minst 20 C.

Att tillföra ren luft och föra bort förorenad luft ventilerar vi på olika sätt i våra byggnader. En dålig ventilation kan bidra till att föroreningar bli kvar inomhus. Vilket också kan leda till hög luftfuktighet. En bra grundventilation är viktig för att innemiljön ska bli bra och sund. Den är dessutom anpassad till verksamheten.

I en lägenhet ska luften ha en bra cirkulation då människor och djur förbrukar syret och skapar föroreningar och fukt genom andning, rökning, tvättning och matlagning.

Obligatorisk ventilationskontroll är en kontroll av en byggnads ventilationssystem för att undersöka om inomhusklimatet är tillräckligt bra.

 

Byggnader och typ av ventilationssystem

Besiktningsintervall (återkommande besiktning)

Förskolor, skolor, vårdlokaler och andra liknande byggnader. Oavsett typ av ventilationssystem.

3 år

Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med FT, FTX-ventilation

3 år

Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med F, FX, S-ventilation.

6 år

En- och tvåbostadshus.

Endast kontroll vid nybyggnad eller nyinstallation

 

Senast uppdaterad: 20 september 2018
Bygga, bo och miljö