Mur och plank

I anslutning till en- och tvåbostadshus får du utan bygglov bygga uteplatser med plank som är lägre än 1,8 meter. Planket får inte sträcka sig mer än 3,6 meter ut från huset och inte närmare tomtgränsen än 4,5 meter.

Plank, mur och stödmur

Med plank avses inhägnader som är högre än 1,1 meter. Alla plank kräver bygglov oavsett vilket material planket består av. Tänk på att även en glasskiva eller en segelduk bedöms som plank och alltså kan kräva bygglov.

Murar och stödmurar är täta inhägnader som kräver bygglov om de är högre än 0,5 m.

Checklista för mur och plank

Staket

Ett staket är en inhägnad med valfri genomsläpplighet och en maximal höjd på 1,1 meter. Staket kräver inte bygglov.

En inhägnad kan vara högre och fortfarande räknas som staket, men bara om den har en hög genomsläpplighet. Man ska alltså kunna se igenom inhägnaden. Exempel på genomsläppliga inhägnader är smidesstaket och trådnätstängsel.

Spaljé

En spaljé är ett galler av träribbor, plast eller metall som har en hög genomsläpplighet och passar bra för trädgårdsväxter att klättra på. Spaljén kan monteras på en husvägg, fristående mellan stolpar eller som tak över en pergola. Spaljéer kräver inte bygglov.

Det finns några saker som det är viktigt att du tänker på när du planerar din inhägnad:

  • Du ska alltid räkna höjden från befintlig marknivå där marken är som lägst.
  • Utforma och placera din inhägnad så att den blir trafiksäker och inte hindrar sikten vid korsningar och utfarter.

Tänk även på att bygglovsfria byggnadsverk, som staket, spaljé, låga murar med mera, kan kräva bygglov om:

  • Lovplikten är reglerad i detaljplan eller områdesbestämmelser.
  • De utgör betydande olägenhet för omgivningen.
Senast uppdaterad: 25 oktober 2018
Bygga, bo och miljö