Eds allé

Väster om Ägget och Prästgårdsmarken byggs småhus och flerbostadshus. Totalt kommer cirka 800 bostäder att byggas i flera etapper. Kommunen bygger också en förskola i området.

Väsbyhem, Besqab, Järntorget, Bonava, Småa, Bo Klok och Ikano bostad bygger bostäder i form av radhus, småhus och flerbostadshus. Kommunen bygger en förskola samt infrastrukturen i området.

Arbetet omfattar flytt av Mälarvägen samt förlängning och upprustning av Älvsundavägen. Det anläggs också ett parkstråk med dagvattendammar och nya lokalgator norr och söder om nya Mälarvägen. Arbetet pågår parallellt med byggandet av bostäder.

Kommunen bygger en förskola med plats för 80 barn. Den har fått namnet Eds Ängar och kommer drivas i kommunal regi. Bygget förväntas vara färdigt hösten 2020 och planeras öppna till vårterminen 2021. I samband med bygget kommer det förekomma ökat buller och transporter i området. 

Kommunens entreprenör för bygget av förskolan är Habiteklänk till annan webbplats.

Infrastrukturen i Eds allé beräknas vara klar under 2019. Det som kvarstår är trottoarer och gatubelysning längs Mälarvägen och Älvsundavägen. De kommer byggas i takt med att bostäderna färdigställs. Byggherre för bostäderna är Väsbyhem. Under byggtiden kommer det förekomma både byggtrafik och avlastningar byggmaterial på Mälarvägen.

Entreprenör för kommunens arbeten är Järfälla VA- och Byggentreprenad AB (JVAB).länk till annan webbplats

Eds allé
1 Uppdrag
2 Program
3 Samråd
4 Granskning
5 Antagande
6 Laga kraft
7 Förberedelse utbyggnad
8 Pågående arbete

Kommunfullmäktige antog detaljplanen 17 juni 2013.

Detaljplanen vann laga kraft 12 februari 2014.

Förskolan Eds Ängar:

Under våren fortsätter arbetet med förskolan. Utomhus dras vatten- och avloppsrör i marken. Parallellt arbetas det med taket och fasaden. Det kommer också att byggas förråd på gården.

Inomhus sätts väggarna upp och bland annat ventilationen installeras.

Under byggtiden sker transporter till och från bygget.

Infrastruktur:

Under april och maj utförs gatuarbeten på:

  • Timotejgatan
  • Rödklövergatan
  • Vitklövergatan
  • Norra delen av Ängsgröegatan
  • Norra delen av Luserngatan

Under vecka 18 kommer gatorna att fräsas. När det är färdigt läggs asfalten.

Det kommer också att byggas ett övergångställe söder om Allétorget, över Timotejgatan.

Frågor och synpunkter

Om du har frågor om förskolan eller infrastrukturen i Eds allé är du välkommen att kontakta Väsby Direkt.

Telefon: 08 - 590 970 00, tryckval 5

Email: vasbydirekt@upplandsvasby.se.

För mer information om byggandet av bostäder kontaktar du respektive byggaktör. Länkar till hittar du längst ned under "Relaterad information".

Senast uppdaterad: 15 september 2020