Eds allé

Väster om Ägget och Prästgårdsmarken byggs småhus och flerbostadshus. Totalt kommer cirka 700 bostäder att byggas i flera etapper.

Utbyggnad av infrastrukturen (gata, park, vatten och avlopp, belysning samt övriga ledningar) sker i fyra etapper. Den första etappen inkluderar flytt av Mälarvägen, förlängning och upprustning av Älvsundavägen, parkstråk med dagvattendammar samt byggnation av lokalgator norr om nya Mälarvägen. Byggnationen av infrastrukturen i etapp 1 startade i augusti 2015 och sista etappen beräknas vara klar i slutet av 2017. Entreprenör är Järfälla VA- och Byggentreprenad AB (JVAB).

I etapp 1 kommer Väsbyhem, Besqab, Järntorget, Bonava, Småa och Bo Klok uppföra bostäder i form av radhus, småhus och flerbostadshus. Upplands Väsby kommun kommer att uppföra en förskola eller ett LSS-boende.

Etapp 1

  • Besqab - 30 småhus
  • Bo Klok - radhus/flerfamiljshus
  • Järntorget - 30 småhus
  • Upplands Väsby kommun - förskola/LSS
  • Väsbyhem - 400 lägenheter och 24 radhus
  • Bonava - 62 småhus Småa - 65 småhus.
Eds allé
1 Uppdrag
2 Program
3 Samråd
4 Granskning
5 Antagande
6 Laga kraft
7 Förberedelse utbyggnad
8 Utbyggnad
9 Layout

Kommunfullmäktige antog detaljplanen 17 juni 2013.

Detaljplanen vann laga kraft 12 februari 2014.

Bygga, bo och miljö