Eds allé

Väster om Ägget och Prästgårdsmarken byggs småhus och flerbostadshus. Totalt kommer cirka 750 bostäder att byggas i flera etapper.

Väsbyhem, Besqab, Järntorget, Bonava, Småa, Bo Klok och Ikano bostad håller på med att uppföra bostäder i form av radhus, småhus och flerbostadshus. Upplands Väsby kommun kommer att uppföra en förskola eller ett LSS-boende.

Utbyggnad av infrastrukturen (gata, park, vatten och avlopp, belysning samt övriga ledningar) pågår parallellt. Arbetena omfattar flytt av Mälarvägen, förlängning och upprustning av Älvsundavägen, parkstråk med dagvattendammar samt byggnation av lokalgator norr och söder om nya Mälarvägen. Byggnationen av infrastrukturen påbörjades i augusti 2015 och beräknas vara klar under sommaren 2018. Entreprenör är Järfälla VA- och Byggentreprenad AB (JVAB).

Kontakt och information

Om du har frågor kring byggnationen av infrastrukturen i Eds allé är du välkommen att kontakta kommunens kontaktcenter Väsby Direkt.

För mer information om kring bostadsbyggnationen kontakta respektive byggherre.

Eds allé
1 Uppdrag
2 Program
3 Samråd
4 Granskning
5 Antagande
6 Laga kraft
7 Förberedelse utbyggnad
8 Utbyggnad

Kommunfullmäktige antog detaljplanen 17 juni 2013.

Detaljplanen vann laga kraft 12 februari 2014.

Senast uppdaterad: 14 november 2018
Bygga, bo och miljö