Ekebovägen: Ny gång- och cykelbana

Projektet är kraftigt försenat på grund av oförutedda problem med körbanan.

Slutbesiktningen av projektet är genomförd och vi inväntar sammanställningen av protokollet. Därefter kommer de åtgärder som behövs genomföras.

Frågor och svar

Nedan besvara vi de vanligaste frågorna och synpunkterna om projektet.

Vi får in många kommentarer på att kantstenen vid infarterna till tvärgatorna är för höga. Stenarna är så höga som svensk standard anger att de ska vara.

När man bygger en gång- och cykelbana mellan en körbana och en parkering måste man vidta åtgärder för att sänka hastigheten på de fordon som kommer korsa gång och cykelbanan. Det är alltså inte meningen att du ska kunna köra över gång- och cykelbanan i någon högre hastighet. Om det känns som att bilen slår i, kör du antagligen för fort. Sänk hastigheten. Det är för din och andras säkerhet.

Det är maxhastighet 40km/h genom hela området: det vill säga hela Ekebovägen och korsningen vid Smedbyvägen.

Det är värt att nämna att hastigheten som står på skylten är maxhastigheten. Anpassa alltid hastigheten till omständigheterna för din egen och andras säkerhet.

För att förbättra säkerheten för gående och cyklister byggs en ny gång- och cykelbana längs Ekebovägens västra sida. Det byggs också nya övergångställen i anslutning till busshållplatserna och ett mellan Smedbyvägen med Ekebovägen.

Arbetet utförs av kommunens entreprenör, Markona och förväntas vara färdigt under hösten 2019.

Ekebovägen: Ny gång- och cykelbana
1 Uppdrag
2 Projektering
3 Upphandling
4 Byggstart
5 Pågående arbete
6 Slutbesiktning
7 Åtgärder
8 Projektet avslutat

Efter en längre tids stillastående har nu asfalteringen kommit igång. Under arbetets gång kommer framkomligheten vara begränsad och trafiken kommer styras med flaggvakter.

Parallelt med arbetena på Ekebovägen pågår också arbetet med det nya övergångsstället i korsningen med Smedbyvägen.

Entreprenören är nu färdig på platsen. Nu väntar en slutbesiktning för att gå igenom resultatet. När besiktningen är gjord fattas beslut om vilka åtgärder som behöver göras. Därefter genomförs åtgärderna. Åtgärdena planeras vara färdiga så snart som möjligt.

Text

Kartbild över Ekebovägen
Senast uppdaterad: 16 oktober 2019
Bygga, bo och miljö