Odenslunda: Nytt VA och LSS-boende på Eddavägen

Under hösten och vintern 2019 och våren 2020 händer det mycket på Eddavägen. Kommunen bygger ett nytt LSS-boende och byter samtidigt ut vatten- och avloppsledningarna. Vi förlänger också gång- och cykelbanan så att den ansluter till den befintliga.

Säkerhet under pågående arbete

Arbetsområdet kommer att variera under arbetets gång. De olika entreprenörerna kommer att planera arbetena så att till- och frånfart till skolan och bostäder går så smidigt som möjligt. De ser också till att nödvändiga funktioner som räddningstjänsten, sophämtning och brevbäraren har tillgång till Eddavägen.

Trafikanter i området förväntas följa gällande trafikregler som vanligt under byggtiden.

Under hela byggtiden kommer det finnas arbetsmaskiner på plats. Av säkerhetsskäl finns så kallade ledsagare på plats när maskinerna är i arbete. Ledsagarna ansvarar för att se till att ingen kommer för nära när maskinerna är igång. Följ deras anvisningar.

När kommunen ändå ska koppla på det nya LSS-boendet på VA-systemet passar vi på att byta ut de befintliga vatten- och avloppsledningarna som ligger under Eddavägen. Kommunen har tidigare bytt ut delar av lednignarna under Eddavägen samt längs Rosendalsvägen.

Kommunens Social- och omsorgskontor har beställt ny gruppbostad om 6 nya platser. Kontoret för samhällsbyggnad är ansvarig för uppdraget och genomförandet.

Boendet kommer ha 6 stycken lägenheter och förväntas vara helt färdigt våren 2020.

Odenslunda: Nytt VA och LSS-boende på Eddavägen
1 Uppdrag
2 Upphandling
3 Byggstart
4 Pågående arbete
5 Slutbesiktning
6 Projektet avslutat

Nya VA-ledningar:

Upphandlingen är avslutad. Överklaganstiden går ut 22 oktober 2019.

Nya VA-ledningar:

Byggstart är planerad till november.

Nya VA-ledningar:

Inget arbete pågår på platsen ännu.

LSS-boendet

Från och med vecka 33 2019 kommer det vara full produktion på byggarbetsplatsen. I och med detta kan buller och byggtrafiken öka.

Frågor och synpunkter

Om du har frågor om arbetena på Eddavägen är du välkommen att kontakta Väsby Direkt på telefon 08-590 970 00, tryckval 5 eller via mejl vasbydirekt@upplandsvasby.se

Senast uppdaterad: 14 oktober 2019
Bygga, bo och miljö