Odenslunda

Upplands Väsby kommun planerar att rusta upp befintlig gata och VA på Rosendals- och Eddavägen nu när nya Odenskolan har byggts på skoltomten för ”gamla Odenslunda skola”.

Kommunen kommer bygga en gång- och cykelväg längs med Rosendals- och Eddavägen, snedställa parkeringarna längs med Rosendalsvägen, installera ny belysning och plantera nya träd. När gatustrukturen förbättras kommer också VA-systemet att förnyas. De gatu- och VA-arbeten som kommer utföras byggs inom gällande detaljplan men är i linje med den pågående detaljplanen för bostäder och skola i Odenslunda.

Arbetsområdet kommer att variera under entreprenadens framdrift och entreprenören kommer att planera arbetena så att till- och frånfart till skolan och befintliga bostäder går så smidigt som möjligt. Entreprenaden kommer utföras av SVEAB.

Tidplan

Gatu- och VA-arbetena planeras att påbörjas vecka 15 och innan dess kommer SVEAB att etablera sig på plats (ställa upp bodar och göra förberedande arbeten, till exempel ansluta byggvatten). Arbetena planeras att färdigställas under sensommaren. Trädplantering kommer troligtvis ske under hösten.

Mer information

Om du har frågor kring den kommunala byggnationen kring Odenslunda skola är du välkommen att kontakta kommunens kontaktcenter Väsby Direkt.

Odenslunda skola
1 Uppdrag
2 Program
3 Samråd
4 Granskning
5 Antagande
6 Laga kraft
7 Förberedelse utbyggnad
8 Utbyggnad
9 Layout

Kommunfullmäktige antog detaljplanen 17 juni 2013.

Detaljplanen vann laga kraft 12 februari 2014.

Senast uppdaterad: 19 juni 2018
Bygga, bo och miljö