Ombyggnad av Mälar- och Husarvägen

Under 2020 pågår ett omfattande arbete i centrala Väsby. Både Mälarvägen, Husarvägen och Ekebovägen kommer byggas om och få en förbättrad gatu- och trafikmiljö. Arbetet är en del av byggprojektet Fyrklövern. Det kommer att ske i etapper under en treårsperiod.

Hela Väsby växer

Det finns flera anledningar till varför vi bygger om. Mälarvägen är en viktig del för att hela Väsby ska kunna fortsätta växa i den takt som är planerat. Ombyggnaden av Mälarvägen är en infrastruktursatsning som banar väg för såväl Fyrklövern som flera andra kommunala projekt.

Visionsbild över Mälarvägen.

Illustration: Funkia

Tunneln mellan Stallgatan och Arkadstråket har stängt för arbeten med infrastrukturen på platsen. Den befintliga tunneln rivs för att ersättas med en ny. Den nya tunneln kommer vara i drift 2021.

Tunneln som gick mellan Kavallerigatan och Vilundaparken har tagits bort och kommer att ersättas av ett övergångställe när ombyggnaden av Husarvägen är färdig. Under byggtiden ersätts den av ett tillfälligt, aktivt övergångställe.

Tunneln från Ardennergatan under Ekebovägen Cirkle K rivs men ersätts med ett övergångsställe när ombyggnaden av Mälarvägen är färdig. I dagsläget finns ett tillfälligt, bevakat övergångställe på platsen.

Tunneln under Mälarvägen vid Cirkle K ska bevaras som den är. Lika så med tunneln under Husarvägen vid Kyrkvägen. Tunneln under Mälarvägen är stängd för renovering fram till sommaren 2021.

Övergångsställen

Under byggtiden kommer det vara rörigt i korsningen Husarvägen/Mälarvägen/Ekebovägen.

Mälarvägen:

Det går att korsa Mälarvägen via övergångsstället vid Dragonvägen.

Husarvägen:

Husarvägen kan korsas via gångtunneln precis innan Kyrkvägen eller övergångsstället från Kavallerigatan. Det är ett aktivt övergångsställe - det vill säga att skyltarna blinkar när någon är på väg över.

Ekebovägen:

Övergångsstället över Ekebovägen från Ardennergatan är bevakat, det vill säga har ett trafikljus med röd och grön gubbe.

Busshållplatser

Hållplatsen Ardennergatan

Hållplatsen har flyttat cirka 100 meter söderut, det vill säga närmare utfarten från Ardennergatan.

Hållplatsen Ekebovägen

Hållplatsen i riktning Arninge, Bredden och Rotebro har flyttat 75 meter österut mot E4:an. Hållplatsen i riktning mot stationen har flyttat från Mälarvägen in på Ekebovägen. Den ligger ungefär vid infarten till Circle K. Gångtunneln under Mälarvägen är avstängd så hållplatsen nås via en tillfällig gångfålla om du kommer från Vilundaparken.

Hållplatsen Norra berget

Hållplatsen kommer flyttas cirka 50 meter västerut, det vill säga närmare djursjukhuset under våren 2020.

Hållplatsen Vilundaparken

Den 8 juni får både de söder- och norrgående hållplatserna sina permanenta lägen i höjd med ishallen.

Tillfällig hållplats Hotellvägen

Under byggtiden finns en tillfällig hållplats på Hotellvägen. Där stannar buss 533, 534 och 537.

På Mälarvägen är det sträckan mellan trafikplats Glädjen och Dragonvägen byggs om.

På Husarvägen är det sträckan mellan korsningen Mälarvägen /Husarvägen/ Ekebovägen fram till Drabantgatan.

På Ekebovägen är det sträckan mellan Mälarvägen och korsningen Kapellvägen/ Ardennergatan.

Mälarvägen är en central väg i Väsby. Både för genomfartstrafik och lokal trafik. Mälarvägen ska bli en stadsgata med 2 körfält i vardera riktning för att kunna möta upp den växande staden. Runt den nya vägen bygger vi samtidigt mer stad.

Bostadshus med lokaler i bottenvåningen, fler träd, mer grönska och utbud av service för nya och gamla Väsbybor ska ta form. Först kommer bebyggelsen på den södra sidan av Mälarvägen och längre fram även på den norra sidan.

Bron där Arkadstråket går under Mälarvägen kommer att göras om.

Vi uppskattar att den nya Mälarvägen kommer vara klar 2022. Under delar av byggperioden kommer trafiken att ledas om på tillfällig väg parallellt med Mälarvägen.

Husarvägen kommer, precis som Mälarvägen att bli en så kallad stadsgata. Det innebär fler övergångsställen, parkering längs med gatan och mer grönska. Samtidigt som trafik- och gatumiljön blir bättre, utvecklar vi infrastruktur i området. Detta för att möta upp den planerade utbyggnaden av området.

På Ekebovägen utför vi underhållsarbete, bland annat kommer vi att utföra ledningsarbeten.

Frågor och synpunkter

Har du frågor eller synpunkter på projektet är du välkommen att kontakta Väsby Direkt på 08 - 590 970 00, tryckval 5 eller via mejl vasbydirekt@upplandsvasby.se

Text

Ombyggnad av Mälar- och Husarvägen
1 Uppdrag
2 Projektering
3 Upphandling
4 Byggstart
5 Pågående arbeten
6 Slutbesiktning
7 Projektet avslutat

Mälarvägen:

Tunneln på Arkadstråket, under Mälarvägen, har stängt för att den ska rivas och en ny ska byggas. Längs Mälarvägen pågår också arbeten med vatten och avlopp.

Gångtunneln under Mälarvägen i korsningen Mälarvägen/Husarvägen är stängd och det finns en tillfällig gångfålla längs med Ekebovägen och Mälarvägen upp till övergångsstället på Hotellvägen.

Husarvägen:

Den 8 juni sker en trafikomläggning, då Husarvägen mellan Hotellvägen och Drabantgatan öppnar. Vägen har byggts om och öppnar för biltrafik. Busshållplatserna (Vilundaparken) har också flyttats till sina permanenta lägen i höjd med ishallen.

Arbetet med att bygga gång- och cykelvägar och planteringar längs med vägen kommer att fortsätta. Planen är att Husarvägen ska vara helt färdigbyggd under 2021.

Ekebovägen:

Pågående arbeten med fjärrvärme.

Senast uppdaterad: 2 mars 2020
Bygga, bo och miljö