Prästgårdsmarken

Ny radhusbebyggelse och en ny LSS-gruppbostad för fem boende kommer att uppföras inom bostadsområdet Prästgårdsmarken. Totalt cirka 65 radhusbostäder. Byggherrar för radhusbebyggelsen är Boklok Housing, Veidekke Bostad och Väsbyhem. Kommunen är byggherre för LSS-gruppbostaden.

I samband med utbyggnaden av bostäderna kommer Prästgårdsvägen att förlängas till de nya radhusen och får efter Prästgårdstorget namnet Pastorsvägen. Torget och Prästgårdsvägen rustas upp vid Eds prästgård. En ny väg, Diakonvägen, kommer också anläggas från Allhelgonavägen till LSS-gruppbostaden och till de nya radhusen. Som ersättning för nuvarande grusbollplan anläggs en mindre lekbollyta med konstgräs.

Kommunen ansvarar för ut- och ombyggnad av gator, vatten- och avlopps-ledningar samt lekbollyta. Kommunen kommer också att genomföra naturvårdsarbeten i skogsbrynen och naturvårdsgallra skogsmark.

Kommunens arbete har inletts med projektering under första halvåret 2017. Byggnation beräknas starta under 2018.

Kommunen har upphandlat SERNEKE Anläggning AB som markentreprenör för kommunens arbeten med infrastrukturen.

Infrastrukturutbyggnad i södra, norra och västra området kommer att ske mellan mars 2018 och september 2018.

Infrastrukturutbyggnad i mellersta området kommer att ske mellan augusti 2018 och juni 2019.

Vilka är det som bygger?
Veidekke, BoKlok och Väsbyhem samt att kommunen bygger infrastrukturen (dvs. gator, torg och VA).

Vad är det som byggs?
Fyra mindre områden med radhus.
Radhus, som hyresrätt av Väsbyhem vid Prästgårdsallén.
Radhus som bostadsrätt i två grupper av Veidekke. Vid Prästgårdsvägen vid förskolan Stallet och vid blivande Pastorsvägen söder om Stallet.
Radhus som bostadsrätt av BoKlok i söder med infart från All Helgonavägen utefter en ny gata, blivande Diakonivägen.
Se även resp. byggares hemsida.

Vem bygger vägar och VA?
Kommunen har anlitat Serneke Anläggning AB för markentreprenaden.

När startar arbetena med infrastrukturen? Hur lång tid tar det?
Kommunens entreprenör börjar arbetena i mars/april 2018 och beräknar att vara klar i maj/juni 2019. Vissa kompletterande arbeten med beläggning och trottoarer kommer att utföras under 2019/2020 efter det att husen är på plats.

Hur lång tid tar det att bygga vägarna?
Fram till Q2 2019. Kompletterande arbeten med beläggning och trottoarer kommer att utföras under 2019/2020.

När startar husbyggena? Hur lång tid tar det?
Veidekke planerar att påbörja husbyggena på norra delen prel. Q4 2018. Veidekke planerar att påbörja husbyggena på mellersta delen prel. Q3 2019.
BoKlok planerar att påbörja husbyggena i söder prel. under Q4 2018. Väsbyhem planerar att påbörja husbyggena vid Prästgårdsallén prel. Q4 2018.

Var hamnar etableringen/byggbodarna?
Kommunens entreprenör kommer i slutet av mars 2018 att sätta upp sin etablering (byggbodar) bredvid den befintliga bollplanen vid Pilgrimsvägen. Etableringen kommer att vara kvar där tills våren 2019. Den nya bollplanen kommer att uppföras på platsen för etableringen under våren 2019.

Kommer man att kunna gå och cykla genom området under byggtiden?
Ja, gångvägar upp mot Runbyskolan kommer att hållas öppna.

Blir det biltrafik genom området?
Nej, man kan köra till alla bostadshus men inte genom området.

Öppnas Prästgårdsallén för trafik mot Prästgårdsvägen?
Nej, där fortsätter det att vara ett torg. Men det får en ny utformning, med sittbänkar och en lekskulptur. Skulpturen hanterar via separat utanför markentreprenaden.

Det är stökig trafik när föräldrar lämnar barnen på förskolan Stallet.
Fyra bilplatser för parkering kort tid ordnas direkt utanför Stallet att användas vid avlämning.

Det är stökig trafik vid förskolan Ringblomman, blir det bättre?
Det här projektet innehåller ingen förändring av trafikförhållandena där.

Blir det någon ny lekplats?
En äldre vid kanten av Väsbyhems nuvarande bostäder vid Paradisvägens vändplan rustas upp.

Blir klätterstenen kvar?
Ja, det området påverkas ej.

Bollplanen ner mot Pilgrimsvägen vad händer med den?
Den försvinner men ersätts av en mindre plan med konstgräs lite närmare transformatorstationen.

Vad är det för hus vid infarten på Diakonivägen?
En ny LSS-bostad som ersätter den nuvarande på All Helgonavägen.

Våra hus står på lera, vad gör ni för att undvika att marken eller sjunker?
Kommunen har låtit utföra en Riskanalys för att bestämma godkända vibrationsnivåer för olika typer av arbeten och markförhållanden. Kommunen kommer att anlita en besiktningsman för att besiktiga byggnader inom i Riskanalysen angivet riskområde. Vibrationsmätare kommer att placeras ut på de byggnader som Riskanalysen anger.

Vilken väg ska transporter till och från bygget gå?
Via Prästgårdsvägen, Kaplanvägen och nya Diakonivägen. Vibrationsmätare kommer att placeras ut på de byggnader som Riskanalysen anger. Vi kommer att begränsa max tillåtna laster på Kaplanvägen.

Prästgårdsmarken
1 Uppdrag
2 Program
3 Samråd
4 Granskning
5 Antagande
6 Laga kraft
7 Förberedelse utbyggnad
8 Utbyggnad

Kommunfullmäktige antog detaljplanen 23 november 2015.

Detaljplanen vann laga kraft 13 oktober 2016.

Senast uppdaterad: 8 november 2018
Bygga, bo och miljö