Prästgårdsmarken

Ny radhusbebyggelse och en ny LSS-gruppbostad för fem boende kommer att uppföras inom bostadsområdet Prästgårdsmarken. Totalt cirka 65 radhusbostäder. Byggherrar för radhusbebyggelsen är Boklok Housing, Veidekke Bostad och Väsbyhem. Kommunen är byggherre för LSS-gruppbostaden.

I samband med utbyggnaden av bostäderna kommer Prästgårdsvägen att förlängas till de nya radhusen och får efter Prästgårdstorget namnet Pastorsvägen. Torget och Prästgårdsvägen rustas upp vid Eds prästgård. En ny väg, Diakonvägen, kommer också anläggas från Allhelgonavägen till LSS-gruppbostaden och till de nya radhusen. Som ersättning för nuvarande grusbollplan anläggs en mindre lekbollyta med konstgräs.

Kommunen ansvarar för ut- och ombyggnad av gator, vatten- och avlopps-ledningar samt lekbollyta. Kommunen kommer också att genomföra naturvårdsarbeten i skogsbrynen och naturvårdsgallra skogsmark.

Kommunens arbete har inletts med projektering under första halvåret 2017. Byggnation beräknas starta under 2018.

Prästgårdsmarken
1 Uppdrag
2 Program
3 Samråd
4 Granskning
5 Antagande
6 Laga kraft
7 Förberedelse utbyggnad
8 Utbyggnad

Kommunfullmäktige antog detaljplanen 23 november 2015.

Detaljplanen vann laga kraft 13 oktober 2016.

Senast uppdaterad: 22 februari 2018
Bygga, bo och miljö