Prästgårdsmarken

I Prästgårdsmarken byggs det nya radhus med cirka 65 bostäder. Det kommer också byggas ett nytt LSS-boende för fem boende. Byggherrar för radhusen är Boklok Housing, Veidekke Bostad och Väsbyhem. Kommunen är byggherre för LSS-bostaden.

Kommunen ansvarar för ut- och ombyggnad av gator, vatten- och avlopps-ledningar samt den nya lek- och bollytan. Vi utför också naturvårdsarbeten i skogsbrynen och skogsmarken.

Prästgårdsvägen kommer att rustas upp samt förlängas till de nya radhusen. Efter Prästgårdstorget får vägen nytt namn: Pastorsvägen. Även torget kommer genomgå en upprustning.

Från Allhelgonavägen till LSS-gruppbostaden och de nya radhusen byggs en helt ny väg som har fått namnet Diakonvägen.

Som ersättning för den nuvarande grusplanen byggs en mindre konstgräsplan.

Kommunens arbete med infrastrukturen pågår för fullt. Alla arbeten under mark förväntas vara färdiga under sommaren 2019, med reservation för väder och vind. Under hösten 2019 kommer kompletterande arbeten att utföras. Då kommer det planteras träd och grönytor samt asfalteras.

Det är SERNEKE Anläggning AB som utför kommunens arbeten med infrastrukturen.

Vilka är det som bygger?

Veidekke, BoKlok och Väsbyhem bygger bostäderna. Kommunen bygger infrastrukturen (dvs. gator, torg och VA).

Vad är det som byggs?

Fyra mindre områden med radhus.

  • På Prästgårdsallén bygger Väsbyhem hyresrätter.
  • På Prästgårdsvägen samt blivande Pastorsvägen bygger Veidekke bostadsrätter.
  • Från All Helgonavägen utefter blivande Diakonivägen bygger BoKlok bostadsrätter.

Vem bygger vägar, vatten och avlopp?

Kommunen har anlitat Serneke Anläggning AB för arbetet med vägar, vatten och avlopp .

När startar arbetena med infrastrukturen? Hur lång tid tar det?

Kommunens entreprenör beräknar att vara klar i maj/juni 2019. Kompletterande arbeten kommer att utföras när husen är på plats. Då färdigställs också trottoarer, planteringar och grönytor.

Hur lång tid tar det att bygga vägarna?

Det stora arbetet förväntas vara klart till sommaren 2019. Kompletterande arbeten med asfaltering, plantering och trottoarer kommer att utföras under 2019/2020.

När startar husbyggena? Hur lång tid tar det?

Veidekke har påbörjat byggandet på norra och planerar att starta den mellersta delen hösten 2019.
BoKlok och Väsbyhem påbörjade sina byggen hösten 2018.

Var hamnar byggbodarna?

Kommunens entreprenör har sina byggbodar vid grusplanen på Pilgrimsvägen tills de är klara under våren 2019. Grusplanen ersätts av en konstgräsplan närmare transformatorstationen.

Kommer man att kunna gå och cykla genom området under byggtiden?

Ja, gångvägar upp mot Runbyskolan kommer att hållas öppna.

Blir det biltrafik genom området?

Nej, man kan köra till alla bostadshus men inte genom området.

Öppnas Prästgårdsallén för trafik mot Prästgårdsvägen?

Nej, där fortsätter det att vara ett torg. Det får en ny utformning med sittbänkar och en lekskulptur. Skulpturen hanterar via separat utanför markentreprenaden.

Det är stökig trafik när föräldrar lämnar barnen på förskolan Stallet, blir det bättre?

Fyra bilplatser för kort-tids-parkering ordnas direkt utanför Stallet att användas vid avlämning.

Det är stökig trafik vid förskolan Ringblomman, blir det bättre?

Det här projektet innehåller ingen förändring av trafikförhållandena där.

Blir det någon ny lekplats?

Nej, men den äldre lekplatsen vid kanten av Väsbyhems bostäder vid Paradisvägens vändplan rustas upp.

Blir klätterstenen kvar?

Ja, det området påverkas inte.

Vad händer med bollplanen ner mot Pilgrimsvägen?

Den försvinner men ersätts av en mindre plan med konstgräs, närmare transformatorstationen.

Vad är det för hus vid infarten på Diakonivägen?

Det är en ny LSS-bostad som ersätter den nuvarande på All Helgonavägen.

Våra hus står på lera, vad gör ni för att undvika att marken sjunker?

Kommunen har genomfört en riskanalys för att bestämma godkända vibrationsnivåer för olika typer av arbeten och markförhållanden. Kommunen har anlitat en besiktningsman försom besiktigade byggnaderna inom det område som analysen angav som riskområde. Vibrationsmätare finns utplacerade på de byggnader som identifierades i analysen och kontinuerilg uppföljning pågår.

Vilken väg ska transporter till och från bygget gå?

Via Prästgårdsvägen, Kaplanvägen och nya Diakonivägen. Vibrationsmätare finns utplacerade på de byggnader som riskanalysen anger. Kommunen har också begränsat antalet tillåtna laster på Kaplanvägen för att minska buller och vibrationer.

Prästgårdsmarken
1 Uppdrag
2 Program
3 Samråd
4 Granskning
5 Antagande
6 Laga kraft
7 Förberedelse utbyggnad
8 Utbyggnad

Kommunfullmäktige antog detaljplanen 23 november 2015.

Detaljplanen vann laga kraft 13 oktober 2016.

Senast uppdaterad: 15 februari 2019
Bygga, bo och miljö