Runsavägen: Ny gång- och cykelbana

För att öka säkerheten längs Runsavägen byggs en gång- och cykelbana mellan Eds allé och Skarvängskroken.

Byggstart är planerad till slutet på februari eller början på mars 2020, beroende på väder och vind. Projektet planeras vara avslutat innan hösten 2020.

Först kommer det tas ner träd i vägkanten för att göra plats för gång- och cykelbanan. Därefter tas el- och telefonledningar som hänger i luften ned. Det är de ledningar som hänger på stolpar längs vägens norra sida och de som korsar vägen som tas ned av säkerhetsskäl.

När träden och ledningarna är borttagna så kommer det schaktas och terrasseras där gång- och cykelbanan ska gå. Det kommer också att grävas diken och brunnar för att förbättra avrinnings-möjligheterna. Den nya gång- och cykelbanan kommer vara belyst, så före det läggs asfalt grävs fundamenten för lyktstolparna ner. När asfalten är lagd så målas ränder och markeringar, alla grönytor färdigställs och lyktstolparna sätts på plats. Planen är att gång- och cykelvägen ska vara färdigställd innan hösten 2020.

Runsavägen är en smal väg och det kommer inte bli bredare när det byggs längs vägen. Entreprenörens målsättning är att inte behöva stänga något körfält, men det kan komma att behövas. Det kommer användas tunga maskiner och de kan behöva stå på vägbanan under perioder.

Eftersom det är Trafikverkets väg är det de som har godkänt de säkerhetsåtgärder som kommer vidtas under byggtiden. Alla trafikanter i området förväntas följa gällande trafikregler. Tänk på att hastighetsbegränsningen är maxhastighet. Du behöver inte köra så fort om det inte är säkert att göra det.

Runsavägen: Ny gång- och cykelbana
1 Uppdrag
2 Projektering
3 Upphandling
4 Byggstart
5 Pågående arbete
6 Projektet avslutat

Kommunens upphandlade entreprenör för uppdraget är SH Bygg.

Byggstart planeras till slutet på februari eller början på mars 2020 beroende på väder och vind.

Arbetet är nu i full produktion längs hela sträckan.

Den röda linjen visar gång- och cykelbanans sträckning.

Det röda strecket visar hur gång- och cykelbanan kommer gå.

Frågor och synpunkter:

Har du frågor eller synpunkter kontaktar du Väsby direkt via mejl: vasbydirekt@upplandsvasby.se eller telefon 08 - 590 970 00, tryckval 5.

Senast uppdaterad: 14 september 2020