Tegelbruket

Flerbostadshus i nytt bostadskvarter norr om kvarteret Korpkulla i centrala Upplands Väsby. Totalt cirka 150 lägenheter. Husen är uppförda av JM. Inflyttningen är klar.

I samband med uppförandet av bostäderna kommer en ny lokalgata mellan Tegelvägen och Väsbyvägen att anläggas. Ombyggnadsarbeten kommer också att utföras på Väsbyvägen, Bryggerivägen och Kvarnvägen. Kommunen ansvarar för ut- och ombyggnaden.

Väsbyvägen byggs om förbi kvarteret Tegelbruket. Utanför kvarteret kommer en trottoar byggas med tre kantstensparkeringar. Det anläggs en asfalterad dubbelriktad cykelväg på 2,5 m och i övrigt plattläggs trottoaren minst 2,0 m bred med betongplattor. 

Tre gatuträd ska planteras. Tegeltorget plattläggs med
marktegel och utsmyckas med planteringar. På torget kommer det finnas en soffa och en bänk.

Gatan ska renoveras, smalnas av från tidigare sektion samt få en stadsmässigare utformning och nytt slitlager.

Arbetena är påbörjade och beräknas att vara klara till sommaren 2019.

Fördelarna mot tidigare för Väsbyvägens trottoaren mot
kvarteret Tegelbruket:

  • Gående får en trottoar att gå på med
    tillgänglighetsanpassade övergångställen.
  • Cyklister får en dubbelriktad cykelbana även på den norra
    sidan av gatan.
  • Motorfordonen får en stadsmässigare gata som inger till
    trafiksäkert framförande i stadsrummet.

Markplaneringsplan

Senast uppdaterad: 5 december 2019