Trädgårdsvägen

Nytt flerbostadshus har uppförts intill Trädgårdsvägen/Runbyvägen. Totalt 59 lägenheter (bostadsrätt). Inflyttning skedde i juni 2018. Byggherre är BRABO.

I samband med uppförandet av bostäderna kommer Trädgårdsvägen att rustas upp med ny bredare gång- och cykelbana samt en ny busshållplats. Ett nytt torg (platsbildning) kommer också att anläggas vid Trädgårdsvägen/Runbyvägen. Kommunen ansvarar för ut- och ombyggnaden av gatan och torget. Kommunens arbete inleddes med projektering under 2017. Utbyggnad av gata och torg påbörjas under 2018.

Trädgårdsvägen
1 Uppdrag
2 Program
3 Samråd
4 Granskning
5 Antagande
6 Laga kraft
7 Förberedelse utbyggnad
8 Utbyggnad

Kommunfullmäktige antog detaljplanen 13 april 2015.

Detaljplanen vann laga kraft 12 maj 2015.

Kommunen har anlitat SVEAB för att bygga om gång- och cykelbanan, gatan och busshållplatsen samt bygga en ny platsbildning (torg).

Arbetena kommer att pågå från och med maj och förväntas bli klara i slutet av 2018.

Vilka är det som bygger?

BRABO bygger bostadshus.

SVEAB ansvarar för utbyggnad av gata och torg.

Vad är det som byggs?

Flerbostadshus, som bostadsrätt.

Ny bredare gång- och cykelbana, en ny busshållplats samt en ny platsbildning (torg), som kommer att vara gångfartsgata.

Vad är gångfartsgata?

Gångfartsgata eller gångfartsområde är en gata/område där fordonstrafik får köra på de gåendes villkor, dvs med låg hastighet.

Vem bygger vägar?

Kommunen har anlitat SVEAB.

När startar husbyggena? Hur lång tid tar det?

Brabo har redan påbörjat uppförandet av bostadshuset. Inflyttning är planerade till slutet av juni 2018.

När startar arbetena med infrastrukturen? Hur lång tid tar det?

SVEAB börjar arbetena i maj 2018 och beräknar att vara klar i slutet av 2018.

Var hamnar etableringen/byggbodarna?

SVEAB kommer till en början ha en så kallad rullvagn på plats på den blivande platsbildningen vid Trädgårdsvägen/Runbyvägen.

Sedan kommer byggbodar att ställas upp inom en del parkeringsytan söder om Trädgårdsvägen.

Var ska vi då parkera våra bilar?

Delar av parkeringen kommer fortfarande att vara tillgänglig för parkering.

Kommer man att kunna gå och cykla samt köra bil genom området under byggtiden?

Ja, men under vissa perioder kommer gång- och cykel samt biltrafiken att behöva ledas om.

Vilken väg ska transporter till och från bygget gå?

I första hand via Edsvägen-Hagvägen samt Lövstavägen-Oxundavägen. Enstaka transporter kommer att ta sig fram via Runbyvägen.

Senast uppdaterad: 3 juli 2018
Bygga, bo och miljö