Trädgårdsvägen

Väster om Runby torg har BRABO byggt ett flerbostadshus med 59 lägenheter.

Kommunen har i samband med detta breddat gång- och cykelbanan samt byggt två nya busshållplatser.

I samband med gatuarbetet kommer även ett nytt torg att byggas i korsningen Trädgårds/Runbyvägen.Torget kommer vara en gångfartsgata och förväntas vara färdigt under 2019.

Just nu pågår inga arbeten. Under hösten kommer plantering av växter att ske.

Vad är gångfartsgata?

Gångfartsgata eller gångfartsområde är en gata/område där fordonstrafik får köra på de gåendes villkor, dvs med låg hastighet.

Vem bygger vägar?

Kommunen har anlitat SVEAB.

När startar arbetena med infrastrukturen? Hur lång tid tar det?

SVEAB börjar arbetena i maj 2018 och beräknar att vara klar i slutet av 2018.

Var hamnar etableringen/byggbodarna?

SVEAB kommer till en början ha en så kallad rullvagn på plats på den blivande platsbildningen vid Trädgårdsvägen/Runbyvägen.

Sedan kommer byggbodar att ställas upp inom en del parkeringsytan söder om Trädgårdsvägen.

Var ska vi då parkera våra bilar?

Delar av parkeringen kommer fortfarande att vara tillgänglig för parkering.

Kommer man att kunna gå och cykla samt köra bil genom området under byggtiden?

Ja, men under vissa perioder kommer gång- och cykel samt biltrafiken att behöva ledas om.

Vilken väg ska transporter till och från bygget gå?

I första hand via Edsvägen-Hagvägen samt Lövstavägen-Oxundavägen. Enstaka transporter kommer att ta sig fram via Runbyvägen.

Trädgårdsvägen
1 Uppdrag
2 Program
3 Samråd
4 Granskning
5 Antagande
6 Laga kraft
7 Förberedelse utbyggnad
8 Utbyggnad
9 Kompletterande arbeten

Kommunfullmäktige antog detaljplanen 13 april 2015.

Detaljplanen vann laga kraft 12 maj 2015.

Montering av sittmöbel på torget samt planteringar.

Planbeskrivning och plankarta:

Planbeskrivning

Plankarta

Senast uppdaterad: 20 maj 2019
Bygga, bo och miljö