Trädgårdsvägen

Kommunen breddar gång- och cyckelbanan samt bygger en ny busshållsplats på Trädgårdsvägen. Projektet genomförs i samband med att BRABO bygger ett nytt flerbostadshus på Runbyvägen.

Arbetet med att bygga om gång- och cykelbanan och busshållplatsen pågår från och med maj och förväntas bli klart i slutet av 2018.

I samband med gatuarbetet kommer även ett nytt torg att byggas i korsningen Trädgårds- och Runbyvägen.Torget kommer vara en gångfartsgata och förväntas vara färdigt under våren 2019.

Planbeskrivning och plankarta:

Planbeskrivning

Plankarta

Trädgårdsvägen
1 Uppdrag
2 Program
3 Samråd
4 Granskning
5 Antagande
6 Laga kraft
7 Förberedelse utbyggnad
8 Utbyggnad

Kommunfullmäktige antog detaljplanen 13 april 2015.

Detaljplanen vann laga kraft 12 maj 2015.

Vad är gångfartsgata?

Gångfartsgata eller gångfartsområde är en gata/område där fordonstrafik får köra på de gåendes villkor, dvs med låg hastighet.

Vem bygger vägar?

Kommunen har anlitat SVEAB.

När startar arbetena med infrastrukturen? Hur lång tid tar det?

SVEAB börjar arbetena i maj 2018 och beräknar att vara klar i slutet av 2018.

Var hamnar etableringen/byggbodarna?

SVEAB kommer till en början ha en så kallad rullvagn på plats på den blivande platsbildningen vid Trädgårdsvägen/Runbyvägen.

Sedan kommer byggbodar att ställas upp inom en del parkeringsytan söder om Trädgårdsvägen.

Var ska vi då parkera våra bilar?

Delar av parkeringen kommer fortfarande att vara tillgänglig för parkering.

Kommer man att kunna gå och cykla samt köra bil genom området under byggtiden?

Ja, men under vissa perioder kommer gång- och cykel samt biltrafiken att behöva ledas om.

Vilken väg ska transporter till och från bygget gå?

I första hand via Edsvägen-Hagvägen samt Lövstavägen-Oxundavägen. Enstaka transporter kommer att ta sig fram via Runbyvägen.

Senast uppdaterad: 16 november 2018
Bygga, bo och miljö