Vilunda 18:1 (Rörabtomten)

Ett nytt flerbostadshus kommer byggas intill Finspångsvägen/Optimusvägen. Totalt blir det ca 75 lägenheter (hyresrätter). Byggherre är Laterre Nouvelle AB. Byggstart sker under första kvartalet 2020. Preliminär inflyttning under andra kvartalet 2021.

I samband med uppförandet av bostäderna kommer Finspångsvägen att få en ny gångbana samt kantstensparkering. Kommunen ansvarar för utbyggnaden av gatumarken, som kommer att ske när bostäderna är klara.

Vilka är det som bygger?

Laterre Nouvelle AB bygger bostäder. Deras entreprenör är Veidekke. Kommunen bygger gata och VA.

Vad är det som byggs?

Flerbostadshus (hyresrätter).

Det byggs också en ny gångbana och nya parkeringsplatser längs delar av Finspångsvägen.

När startar husbyggena? Hur lång tid tar det?

Arbetet inleds med att den befintliga byggnaden rivs. Därefter påbörjas byggandet av bostadshusen. Byggstart sker under första kvartalet 2020.

Var parkerar man när parkeringsplatserna vid Finspångsvägen/Optimusvägen tas bort?

Parkera på någon av de allmänna parkeringsplatserna som finns i närområdet, exempelvis längs med Optimusvägen och Centralvägen. Det finns också möjlighet att parkera i Messingen-garaget.

När startar arbetena med infrastrukturen? Hur lång tid tar det?

Gatuarbetena kommer att påbörjas när bostäderna är klara. Preliminärt startar arbetet under våren 2021.

Var hamnar etableringen/byggbodarna?

Laterres byggbodar kommer att placeras på tomten som ska bebyggas.

Planbeskrivning och plankarta:

Planbeskrivning

Plankarta

Vilunda 18:1 (Rörabtomten)
1 Uppdrag
2 Program
3 Samråd
4 Granskning
5 Antagande
6 Laga kraft
7 Förberedelse utbyggnad
8 Utbyggnad

Kommunfullmäktige antog detaljplanen 11 september 2017.

Detaljplanen vann laga kraft 26 mars 2018.

Senast uppdaterad: 4 mars 2020