Vilunda 18:1 (Rörabtomten)

Ett nytt flerbostadshus kommer byggas intill Finspångsvägen/Optimusvägen. Totalt blir det ca 75 lägenheter (hyresrätter). Byggherre är Laterre Invest AB. Byggstart sker preliminärt hösten 2019.

I samband med uppförandet av bostäderna kommer Finspångsvägen att få en ny gångbana samt kantstensparkering. Optimusvägen kommer att få en ny bredare gång- och cykelbana. Kommunen ansvarar för utbyggnaden av gatumarken, som kommer att ske när bostäderna är klara.

Vilka är det som bygger?

Laterre Invest AB bygger bostadshus.

Vad är det som byggs?

Flerbostadshus (hyresrätter).

Det byggs också en ny gångbana och nya parkeringsplatser längs delar av Finspångsvägen. När bostäderna är klara kommer en bredare gång- och cykelväg anläggas längs Optimusvägen.

När startar husbyggena? Hur lång tid tar det?

Arbetet inleds med att den befintliga byggnaden rivs. Därefter påbörjas byggandet av bostadshusen. Byggstart är ännu inte bestämt.

Var parkerar man när parkeringsplatserna vid Finspångsvägen/Optimusvägen tas bort?

Parkera på någon av de allmänna parkeringsplatserna som finns i närområdet, exempelvis längs med Optimusvägen och Centralvägen. Det finns också möjlighet att parkera i Messingen-garaget.

När startar arbetena med infrastrukturen? Hur lång tid tar det?

Gatuarbetena kommer att påbörjas när bostäderna är klara. Tidplanen är ännu inte klar.

Var hamnar etableringen/byggbodarna?

Laterres byggbodar kommer att placeras på tomten som ska bebyggas.

Planbeskrivning och plankarta:

Planbeskrivning

Plankarta

Vilunda 18:1 (Rörabtomten)
1 Uppdrag
2 Program
3 Samråd
4 Granskning
5 Antagande
6 Laga kraft
7 Förberedelse utbyggnad
8 Utbyggnad

Kommunfullmäktige antog detaljplanen 11 september 2017.

Detaljplanen vann laga kraft 26 mars 2018.

Senast uppdaterad: 5 september 2019
Bygga, bo och miljö