Ormar

Enligt lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa krävs tillstånd för att ha orm inom detaljplanelagt område. Ansökan gör du hos miljökontoret.

För att hålla orm inom detaljplanerat område krävs ett tillstånd även för ormar – även de som inte är giftiga. Dessa krav har satts då många människor känner oro och rädsla för ormar.

Tillstånd ges till den som förvarar och sköter ormarna på ett betryggande sätt. Ormen ska förvaras i ett låst och rymningssäkert terrarium. Fönster, golvbrunnar, ventilationsöppning och liknande ska vara försedda med finmaskigt nät som hindrar ormen att rymma. Ormen får inte visas upp på allmän plats.

För huggormar och andra giftiga ormar gäller dessutom följande regler.
Terrariet ska vara placerat i ett särskilt rum, som inte används som sovrum. När du som ägare inte vistas där ska rummet vara låst.
I anslutning till rummet ska tillståndet sitta väl synligt med uppgifter om ormens art. På dörren till rummet ska sitta ett varningsanslag med texten ”Varning giftorm”. Ett anslag om vart serum finns ska vara uppsatt på synligt lämpligt ställe.

Vissa giftormar är svåra att hantera och har mycket verksamt gift – och tillåts inte i bostadshus. Då de kan vara svåra att hantera och har ett mycket verksamt gift, och anses därför vara olämpliga som husdjur. För att få tillstånd att hålla sådana ormar krävs att terrariet finns i en särskild byggnad som inte används som bostad.

Om orm ska hållas så kontakta kommunen för vidare information om det är tillåtet att hålla specifika arter i bostadshus.

 

Ormarna får endast hanteras av den/de personer som innehar ett tillstånd. Tillstånd för att hålla giftorm kan endast ges till personen över 18 år. Om en giftorm rymmer ska polisen kontaktas omgående.

För utrymmeskrav, skötsel m.m. hänvisar miljökontoret till de föreskrifter och allmänna råd som villkor för hållande, uppfödning och försäljning m.m. av djur som är avsedda för hobby och sällskap. Föreskrifterna finns på Jordbruksverkets hemsidalänk till annan webbplats.

Miljökontoret rekommenderar ormägare/blivande ormägare att bli medlem i en herpetologisk förening.

Salmonellabakterier är vanliga på ormar och andra kräldjur. Bakterierna utsöndras från avföringen och förökar sig i fukt och värme. Salmonella kan även drabba människor genom diarrésjukdomar med feber, huvudvärk och buksmärtor, men kan också ge blodförgiftning.

Var därför noga med hygienen. Tvätta alltid händerna med tvål och vatten efter du har handskats med ormen eller terrariet. Rengör terrariet i badrum eller tvättstuga, och var noga med att göra rent efter.

Efter att du skickat in ditt ärende kommer din anmälan att registreras. Därefter ska den diarieföras innan den fördelas ut till en handläggare.

I handläggningen ingår ett antal steg. Vi granskar ärendet och hör av oss till dig om vi behöver begära in kompletteringar till ärendet. En inspektion på platsen kommer att göras. Efter handläggningen är ärendet förberett för beslut.

Orm får ej skaffas förrän tillståndet är klart.

Miljökontoret tar ut en avgift enligt gällande taxa för handling av ansökan. Taxan för 2018 är fastställd av kommun fullmäktige och ligger på 1160 kr per timme.

Senast uppdaterad: 16 januari 2020
Bygga, bo och miljö