Miljöskydd inom lantbruk

Upplands Väsby kommun har ansvar för kontrollen av lantbrukens påverkan på miljön. Det kan handla om gödselhantering, förvaring av kemiska produkter och spridning av bekämpningsmedel.

Kemiska bekämpningsmedel kan användas för att förebygga eller motverka att djur och växter utgör en fara för människors hälsa eller skada på egendom.

Regler för kemiska bekämpningsmedel

För hantering av bekämpningsmedel gäller särskilda regler. Information om vilka bekämpningsmedel som är godkända och andra krav finns på Kemikalieinspektionens webbplats.

Tillstånd för spridning av bekämpningsmedel

Du måste söka tillstånd hos miljökontoret innan du sprider kemiska bekämpningsmedel på följande platser:

 • vid planerings- och anläggningsarbete
 • inom skyddsområde för vattentäkt
 • gårdar till skolor, förskolor
 • allmänna lekplatser
 • tomtmark för flerfamiljshus.

Anmälan för spridning av bekämpningsmedel

Du måste skicka in en anmälan till miljökontoret innan du sprider kemiska bekämpningsmedel på följande platser:

 • idrottsanläggningar
 • banvallar
 • områden som är större än 1 000 kvadratmeter och där allmänheten får färdas fritt (undantag för åkermark).

För att lagra gödsel krävs täta plattor eller behållare som är tillräckligt stora för att rymma den mängd gödsel som produceras under den tid när spridning inte bör ske.

Stallgödselkompost - stuka

Gödsel kan läggas upp i en så kallad stuka. En stuka är en sträng av gödsel som lagras i anslutning till den mark där den ska spridas. För lagring av gödsel i stuka finns följande riktlinjer:

 • Torrsubstansen i gödseln ska ligga på minst 25%, vilket innebär att gödseln ska ha en sådan konsistens att den kan lagras till 1½ meters höjd eller högre.
 • Marken där stukan placeras ska vara plan och jorden ska vara tät, helst lera.
 • Stukan ska ligga minst 50 meter från vattentäkt och inte alltför nära ett vattendrag.
 • Storleken på stukan ska vara dimensionerad efter storleken på spridningsskiftet, ca 20 - 30 ton gödsel per hektar är lämpligt.
 • En stuka ska inte ligga på samma plats flera år i rad. Utspridning bör ske inom ett år efter uppläggning.

Val av uppläggningsplats bör ske i samråd med bygg- och miljökontoret.

Spridning av gödsel

Om gödsel ska spridas nära eller inom detaljplanelagt område ska detta anmälas till bygg- och miljökontoret, med undantag för gödsel som är väl brunnen och sprids i ringa omfattning eller om nermyllning sker omedelbart.

Spridning av gödsel är en viktig del i att förbättra jordbruksproduktiviteten men kan orsaka olägenhet för närboende och förorena ytvatten.

Viktiga datum att känna till

Tidpunkt

Gödsel

1 augusti - 31 oktober

Lantbrukare får bara sprida stallgödsel och organiska gödselmedel i växande gröda eller före sådd.

1 oktober – 31 oktober

Lantbrukare får sprida fasta gödselslag för både växande grödor och på obevuxen mark. Fast gödsel från fjäderfän och får ska dock under denna period bara spridas på växande grödor.

1 november – 28 februari

Förbjudet att sprida någon typ av gödsel

 • Du får bara sprida gödsel på åkermark
 • Anpassa spridningen till väder- och vindförhållanden som minskar risken för luktolägenheter
 • Gödsel får spridas vid behov så länge växterna kan tillgodogöra sig all näring. Därför finns det begränsningar i hur mycket gödsel som får spridas.

Mer information om spridning av gödsel finns på Jordbruksverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

 

Senast uppdaterad: 22 september 2021