Kaminer och eldstäder

Bygg- och miljönämnden rekommenderar att vedeldade braskaminer enbart används för trivseleldning i tätorten, och inte som ett komplement till befintligt uppvärmningssystem. Med trivseleldning menas eldning högst två gånger i veckan under högst två timmar per tillfälle.

Om mer omfattande eldning sker än den som bygg- och miljönämnden rekommenderar, kan det störa grannarna om eldstaden eldas med ved. Har du en pelletskamin bör det gå bra att elda oftare. En pelletskamin har effektivare förbränning och ger betydligt lägre utsläpp än braskaminer. Ta gärna kontakt med kommunens energirådgivare för att diskutera alternativ eldstad när det gäller energieffektivitet eller för att få tips på olika energisparalternativ.

Rådgivning och tips om energieffektivisering

Att tänka på när eldstaden används

  • Följ alltid skötselanvisningarna.
  • Elda bara med torr ved, som har legat en sommarsäsong och torkar under tak. Behandlat virke eller sopor får inte eldas.
  • Håll tilllufts- och rökgasspjäll öppna för att få bästa möjliga förbränning. Vid otillräcklig lufttillförsel uppstår så kallad pyreldning med stora utsläpp av föroreningar.
  • Ett alternativt kaminbränsle kan vara träbriketter eller pellets. Brandrisken måste då beaktas. Vid byte av bränsle, hör alltid med kamintillverkaren eller sotaren.
  • Elda bara när "vädret tillåter", det vill säga när röken snabbt kan stiga uppåt och spridas.
  • Hänsyn måste alltid tas till närbelägna bostäder, vindriktning och andra väder förhållanden.

Bor du i ett område med sämre förutsättning för eldning är det än viktigare att anläggningen ger så lite utsläpp som möjligt.

Har din anläggning bra förbränning?

SP, Sveriges Provnings- och Forskningsanstalt har testat lokaleldstäder för sk P-märkning. P-märkning är en kvalitetsmärkning som bland annat omfattar miljöegenskaper. Det finns även kaminer som är Svanen-märkta. Det är en miljömärkning som innebär att produkten har bättre miljömöjligheter än andra varor av samma slag.

Om eldning sker så att rök och sot blir så störande att det betraktas som olägenhet för människors hälsa kan bygg- och miljökontoret ingripa mot eldningen. Det kan ske genom begränsning av när eldning får ske med hänsyn till tid och/eller väderlek och i särskilt besvärliga fall kan eldning också helt förbjudas.

Senast uppdaterad: 14 oktober 2021