Båten och hamnen

Varje år hamnar stora mängder föroreningar i naturen. Föroreningar som rinner ner i dagvattnet, och vidare ut i Mälaren. Mälaren har stor betydelse för vattenförsörjningen i Stockholm, både på kort och lång sikt. Därför är det viktigt att ta hand om den och tillsammans bevara en bra miljö i och kring Mälaren.

Tvätta båten

Vatten från en båttvätt kan bestå av olika sorters föroreningar. Exempel på föroreningar är metaller, oljor, organiskt material (till exempel alger) och rester av båtbottenfärg. När tvätt av båten sker på grusplan, gatan eller garageuppfarten, rinner vattnet ner till grundvattnet och dagvattenbrunnar. Något som i sin tur leder till att föroreningarna rinner vidare ut i sjöar och vattendrag. Ett enkelt sätt är att göra en insats för miljön är att tvätta båten i en tvättanläggning. Har du en båt målad med biocidfärg (tex Östersjöfärg) ska båten tvättas på land i en anläggning med reningssteg för färg och tvättkemikalier. Biocidfria båtar kan tvättas på land eller vatten. Om tvättning sker med kemikalier som inte är biologiskt nedbrytbara ska tvätten göras där det finns någon typ av rening.

Måla båten

Om du ska ta bort båtbottenfärg är det viktigt att det sker på rätt sätt. Lägg en presenning under båten för att lätt samla upp färgrester. Ska du blästra eller slipa finns det särskilda regler, se nedan.

När du målar om eller tar bort färg, tänk på att skydda dig mot färg och slipdamm. Om din båt har biocidfri färg ska den samlas upp och lämnas till en miljöstation. Om din båt har färg med biocider (till exempel Östersjöfärg) ska den lämnas till en mottagare som är godkänd för att ta emot biocidfärg.

Om du ska måla din båt är det viktigt att det sker med biocidfri färg. Det gäller om din båt har hemmahamn i Mälaren eller vistas i Mälaren mer än några veckor per år. Att måla båten med spärrfärg är inte tillräckligt för att stoppa läckage av gifter till vattnet.

Blästring av båt

Blästring ska helst göras av en yrkesman. Det är viktigt att ha skydd för anstiktet, då blästring skapar damm som man annars andas in.

Vid blästring utomhus ska båten täckas helt eller förses med en kjol, för att damm inte ska spridas. Blästersand och damm ska samlas upp. Om det samlas upp i en container är det viktigt att denna är täckt. Vid blästring med vatten ska vattnet renas innan det släpps till en dagvattenbrunn. Om det inte är möjligt att rena vattnet ska det samlas upp och skickas för deponering. Samma regler gäller vid slipning. Rester av biocidfärg ska lämnas till en godkänd mottagare. Biocidfri färg hanteras som farligt avfall och ska lämnas till en återvinningscentral.

Mälaren inom Stockholms län omfattas av vattenskyddsområde, Östra Mälaren. Mälarens betydelse för vattenförsörjningen gör att det är viktigt att hålla rent omkring sig.

Att tänka på i båten och hamnen

  • Tömning av toalettavfall sker på angivna platser.
  • Hushållsavfall slängs på angivna plaster.
  • Miljöfarligt avfall, som olja, batterier, färgrester och dyligt, lämnas in til närmaste miljöstation.
  • Utsläpp av bränsle och olja ska anmälas till Väsby Direkt omgående.
Senast uppdaterad: 25 augusti 2021