Översiktsplan och detaljplaner

Fysisk planering behandlar bland annat användande av mark, vatten och den byggda miljön utifrån ekologiska, sociala och samhällsekonomiska förutsättningar för att skapa en långsiktigt hållbar livsmiljö.

De dokument som ingår i en detaljplan är plankarta och planbeskrivning.

Översiktsplan

Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens yta. Just nu pågår arbetet med att ta fram en ny kommunplan.

Detaljplaner och områdesbestämmelser

Fysisk planering behandlar bland annat användande av mark, vatten och den byggda miljön utifrån ekologiska, sociala och samhällsekonomiska förutsättningar.

Planprocessen

Processen att ta fram en detaljplan styrs av plan- och bygglagen (PBL). Oftast börjar en planprocess med en idé eller ett behov.

Fördjupad översiktsplan och program

Syftet med en fördjupad översiktsplan är att ge en helhetsbild av framtida utvecklingsmöjligheter. Den tar sin utgångspunkt i den kommuntäckande översiktspla...