Detaljplaner och områdesbestämmelser

Fysisk planering behandlar bland annat användande av mark, vatten och den byggda miljön utifrån ekologiska, sociala och samhällsekonomiska förutsättningar för att skapa en långsiktigt hållbar livsmiljö.

Detaljplaner, pågående

Här finns information om pågående detaljplaner och om vad kommunens planering syftar till.

Detaljplaner, gällande

Här kan du se gällande detaljplaner i kommunen. En detaljplan börjar att gälla när den har vunnit laga kraft och beslutet inte längre kan överklagas.

Program

Ett planprogram kan tas fram om kommunen bedömer att ett kommande detaljplanearbete underlättas av ett programarbete.