Detaljplaner, pågående

Fysisk planering behandlar användande av mark, vatten och den byggda miljön, arbetsplatser, bostäder, grönområden och infrastruktur med mera, utifrån ekologiska, sociala och samhällsekonomiska förutsättningar för att skapa en långsiktigt hållbar livsmiljö.

Kommunens planering syftar till att bestämma hur kommunen ska utvecklas och mark och vatten användas i framtiden. I planprocessen vägs enskilda och allmänna intressen mot varandra. Kommunen har ensam beslutanderätt i planeringsfrågor, planmonopol. Planprocessen regleras i plan- och bygglagen, PBL.

De olika planerna arbetas fram av kontoret för samhällsbyggnad i samarbete med kommunens övriga kontor samt fastighetsägare och andra berörda intressenter och myndigheter.

På Väsbykartan kan du se de pågående detaljplanerna i Upplands Väsby kommun.

Borgby 1:2

Kontoret för samhällsbyggnad har i juni 2017 fått i uppdrag från kommunstyrelsen att pröva att detaljplanelägga fastigheten Borgby 1:2, dvs TAB Trafikutbildn...

Fyrklövern, Dragonvägen öst 2

Kontoret för samhällsbyggnad har tidigare tagit fram ett förslag till detaljplan för nya bostäder på båda sidor om Dragonvägen inom Fyrklövern.

Norra Nordanvägen

Kontoret för samhällsbyggnad har den 23 april 2019 fått i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för norra Nordanvägen (tidigare Winnanssons handelsträdgård) i...

Harva västra

Detaljplanearbetet är vilande. Innan planarbetet kan fortsätta måste en dialog tas med Försvarsmakten och länsstyrelsen.

Hasselnöten

Kontoret för samhällsbyggnad har i uppdrag att upprätta detaljplan för Hasselnöten, Hammarby 8:2 med flera för nya bostäder och en förskola.

Bredden (InfraCity, bostäder och handel)

Kontoret för samhällsbyggnad har tagit fram ett förslag till detaljplan för Bredden, tidigare Infracity. Planområdet ligger i de södra delarna av Upplands...

Optimus

Kontoret för samhällsbyggnad har i mars 2019 fått i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för området Optimus (Vilunda 6:42 m fl). Arbetet är i ett tidigt sk...

Renovering av äldre detaljplaner

Projektet är för närvarande vilande, med anledning av att ny politisk majoritet efter valet 2014 valt att prioritera andra större planeringsuppgifter.

Runby torg

Under hösten 2015 togs en förstudie fram som tittade på befintliga förutsättningarna vad gäller fastigheten Övra Runby 4:2, Runby torg.

Älvsundadalen

Projektet är för närvarande pausat. Kommunstyrelsen beslutade 2007-05-07, § 95 att på uppdrag åt dåvarande plan- och miljöutskottet upprätta och hantera fö...

Väsby Entré / Stationsområdet

Byggnadsnämnden beslutade den 9 oktober 2018 att sända ut ett förslag till detaljplan för Östra Runby med Väsby stationsområde på samråd. Planförslaget visar...

Del av Västervägen, ändring

Planändringen syftar till att möjliggöra avstyckningar inom den västra delen av kvarteret genom att ta bort bestämmelsen om högsta antalet fastigheter.

Del av Väsby centrum, ändring

Kontoret för samhällsbyggnad har tagit fram ett förslag till ändring av detaljplan för en mindre del av detaljplanen för Väsby centrum (nr 266, laga kraft...