Älvsundadalen

Projektet är för närvarande pausat.
Kommunstyrelsen beslutade 2007-05-07, § 95 att på uppdrag åt dåvarande plan- och miljöutskottet upprätta och hantera förslag till program för detaljplaner i Älvsundadalen.

Programmet var på samråd 12 januari - 13 mars 2009.

Älvsundadalen
1 Uppdrag
2 Program
3 Samråd
4 Granskning
5 Antagande
6 Laga kraft

Kommunstyrelsen beslutade 2007-05-07, § 95 att på uppdrag åt dåvarande plan- och miljöutskottet upprätta och hantera förslag till program för detaljplaner i Älvsundadalen.

Programmet var på samråd 12 januari - 13 mars 2009.

Programmet var på samråd 12 januari - 13 mars 2009.

Byggnadsnämnden beslutade den 16 maj 2017 att sända förslaget på granskning. Granskning 22 maj - 19 juni 2017.

Syfte

Syftet med programmet för detaljplaner är att ta fram översiktliga riktlinjer för den framtida detaljplaneringen av bostäder, verksamheter handel med mera i Älvsundadalen.

Kommunstyrelsen godkände den 2010-05-03, § 70, förslag till detaljplaneprogram för Älvsundadalen daterat december 2008 med de revideringar som framgår av samrådsredogörelsen från december 2009.

Kommunstyrelsen uppdrar åt byggnadsnämnden och dess kontor 2010-10-11, att upprätta och hantera förslag till detaljplan för Älvsundadalen.

Syftet med detaljplanearbetet är detsamma som under programarbetet, se ovan. Det tidigare programområdet har vid uppdrag för detaljplan utökats med fastigheten Antuna 2:2 där bostadsbebyggelse avses prövas.

Kontakt

För mer information om detaljplanen är du välkommen att kontakta kommunens kontaktcenter Väsby Direkt.

 

Senast uppdaterad: 24 september 2021