Bredden (InfraCity, bostäder och handel)

Kontoret för samhällsbyggnad har tagit fram ett förslag till
detaljplan för Bredden, tidigare Infracity. Planområdet
ligger i de södra delarna av Upplands Väsby intill E4:an.

Detaljplanen är på samråd 18 september till 30 oktober.

Bredden (InfraCity, bostäder och handel)
1 Uppdrag
2 Samråd
3 Granskning
4 Antagande
5 Laga kraft

Kommunstyrelsen gav den 5 oktober 2015 uppdraget att upprätta förslag till detaljplan

Samråd varar 18 september - 30 oktober

Samrådsmöte - öppet hus
Förslaget kommer att finnas tillgängligt på ett samrådsmöte. Politiker och tjänstepersoner från kommunen samt representanter från fastighetsägarna finns på plats för att svara på frågor.
När: onsdag 2 oktober kl 11.00- 14.00 och kl 17.00- 20.00
Var: Mässhallens foajé på entréplan på Scandic Infracity i Bredden, adress: Kanalvägen 10 A

Syfte
Syftet med detaljplanen är att komplettera det idag kontors och handelsfyllda området med totalt cirka 2 000– 2 500 bostäder, två förskolor, två vårdboenden, ett nytt hotell samt ytterligare verksamhetslokaler. Tillskottet av bostäder ska bidra till ett mer varierat område där fler människor rör sig. Utvecklingen av området skapar nya och bättre möjligheter till rening och fördröjning av dagvatten och skyfallsvatten.

Synpunkter
Har du synpunkter på förslaget ska dessa lämnas skriftligt till Kommunstyrelsen, Upplands Väsby kommun, 194 80 Upplands Väsby, eller med e-post till dc.ks@upplandsvasby.se senast den 30 oktober 2019.
Det går också bra att lämna synpunkter i formuläret nedan.

Kontakt
För mer information om detaljplanen är du välkommen att kontakta kommunens kontaktcenter Väsby Direkt.

För att ta del av följande utredningar behöver ett sekretessavtal skrivas på och godkännas då de innehåller känslig information:

  • Dagvattenutredning
  • Ledningssamordning
  • PM teknisk försörjning VA
  • Skyfallsutredning
  • Skyfallsutredning- PM 50- årsregn

Skanna en signerad kopia av sekretessavtalet och skicka till: oskar.bergkvist@upplandsvasby.se

Sista dag att lämna synpunkter är den 30 oktober


Senast uppdaterad: 19 september 2019
Bygga, bo och miljö