Fyrklövern 2

Kontoret för samhällsbyggnad har den 25 mars 2020 fått i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för Fyrklövern 2 i centrala delarna av Väsby.

Fyrklövern 2
1 Uppdrag
2 Samråd
3 Granskning
4 Antagande
5 Laga kraft

I mars 2020 fick kontoret för samhällsbyggnad i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för Fyrklövern 2

Syfte
Arbetet med att utveckla Fyrklövern i centrala Väsby har pågått under en längre tid. Utvecklingen av området har delats upp i olika etapper och stora delar av området är idag utbyggt eller under genomförande.

Den del som står näst på tur är Fyrklövern 2 som består av fastigheterna Vilunda 6:64 och del av Vilunda 1:458. Ytan används idag som parkering av bostadsrättsföreningarna norr om planområdet.

Marken har i Planprogram för Fyrklövern, antaget i mars 2012, bedömts lämpligt för bostäder med verksamhetslokaler i bottenplan, dvs samma typ av användning som i övriga Fyrklövern. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra denna utveckling.

Planområdet kom inte att planläggas vid samma tillfälle som övriga Fyrklövern då marken redan används för boendeparkering vilket gör området svårare att exploatera. Tidiga skisser visar att fyra kvarter kan skapas inom området. I tre av kvarteren förslås flerbostadshus och i det fjärde kvarteret föreslås ett parkeringshus. Parkeringshuset ska ersätta den befintliga markparkeringen och säkerställa parkeringsbehovet för bostadsrättsföreningarna som idag använder marken. Området ska även omfattas av en markanvisningstävling för att skapa bostäder med en attraktiv gestaltning.

Tidplan
Samråd årsskiftet 2020/21

Granskning under hösten 2021.

Antagen detaljplan i början av 2022

Kontakt

För mer information om detaljplanen är du välkommen att kontakta kommunens kontaktcenter Väsby Direkt.

Senast uppdaterad: 31 mars 2020
Bygga, bo och miljö